ตรวจสอบข้อมูลการจองห้อง
  ค้นหาจาก วันที่ :  ถึง :  วัสถุประสงค์ขอใช้บริการ : 
ที่รหัส ชื่อผู้ขอใช้ห้องวัตถุประสงค์การขอใช้บริการห้องที่จองเลขที่ห้อง วันที่จอง (ว/ด/ป)เวลาเริ่มเวลาสิ้นสุดสถานะการจอง
1 7361 นางสาวกันยารัตน์ มะแสงสม จัดโครงการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-119/12/256108:0016:30อนุมัติ
2 7377 นางสาวปิยะนุช ตาลโยธา รรรร ห้องบริการสืบค้น119/12/256107:0010:30ไม่อนุมัติ
3 7380 นางสาวสาวิณีย์ พิทักษ์เทพสมบัติ สอบก่อนออกฝึกประสบการณืวิชาชีพ ห้องสัตตบรรณ (1126)9-219/12/256112:0016:30อนุมัติ
4 7362 นางสาวกันยารัตน์ มะแสงสม จัดโครงการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)320/12/256108:0016:30อนุมัติ
5 7379 นางสาวสาวิณีย์ พิทักษ์เทพสมบัติ ปฐมนิเทศนัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-121/12/256109:0012:00อนุมัติ
6 7383 นางสาวศิริพร โพธิ์ศรี อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนให้มีชีวิต ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-124/12/256108:3016:30อนุมัติ
7 7371 นางสาวศิริพร โพธิ์ศรี อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนให้มีชีวิต ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ห้องสัตตบงกช (1120)624/12/256108:3016:30อนุมัติ
8 7294 นายคมสันต์ ด่านลาพล งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ห้องสัตตบงกช (1120)614/08/256208:0017:00อนุมัติ
9 7295 นายคมสันต์ ด่านลาพล งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ห้องสัตตบงกช (1120)615/08/256208:0017:00อนุมัติ
10 7296 นายคมสันต์ ด่านลาพล งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ห้องสัตตบงกช (1120)616/08/256208:0017:00อนุมัติ