ตรวจสอบข้อมูลการจองห้อง
  ค้นหาจาก วันที่ :  ถึง :  วัสถุประสงค์ขอใช้บริการ : 
ที่รหัส ชื่อผู้ขอใช้ห้องวัตถุประสงค์การขอใช้บริการห้องที่จองเลขที่ห้อง วันที่จอง (ว/ด/ป)เวลาเริ่มเวลาสิ้นสุดสถานะการจอง
1 6251 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)316/08/256107:0016:30อนุมัติ
2 6188 นายคมสันต์ ด่านลาพล สัปดาห์วันวิทยาศษสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ห้องสัตตบงกช (1120)616/08/256108:0016:30อนุมัติ
3 6359 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)416/08/256108:5012:10อนุมัติ
4 6375 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)416/08/256113:0016:20อนุมัติ
5 6487 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)516/08/256108:5012:10อนุมัติ
6 6503 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)516/08/256113:0016:20อนุมัติ
7 6649 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)716/08/256113:0015:30อนุมัติ
8 6777 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)816/08/256108:5011:20อนุมัติ
9 6793 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)816/08/256113:0015:30อนุมัติ
10 6921 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)916/08/256108:5011:20อนุมัติ
11 6937 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)916/08/256113:0015:30อนุมัติ
12 7065 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-216/08/256108:5011:20อนุมัติ
13 7081 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-216/08/256113:0015:30อนุมัติ
14 7097 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-217/08/256108:5011:20อนุมัติ
15 6953 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)917/08/256108:5011:20อนุมัติ
16 6809 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)817/08/256108:5011:20อนุมัติ
17 6825 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)817/08/256113:0015:30อนุมัติ
18 6519 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)517/08/256108:5011:20อนุมัติ
19 6535 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)517/08/256113:0016:20อนุมัติ
20 6391 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)417/08/256108:5012:10อนุมัติ
21 6407 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)417/08/256113:0016:20อนุมัติ
22 6189 นายคมสันต์ ด่านลาพล สัปดาห์วันวิทยาศษสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ห้องสัตตบงกช (1120)617/08/256108:0016:30อนุมัติ
23 6252 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)317/08/256107:0016:30อนุมัติ
24 6190 นายคมสันต์ ด่านลาพล สัปดาห์วันวิทยาศษสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ห้องสัตตบงกช (1120)618/08/256108:0016:30อนุมัติ
25 6231 นางสาวอรอุมา น้อยเหลือง เพื่อใช้ในการอบรม ห้องสัตตบงกช (1120)619/08/256107:3015:00อนุมัติ
26 5901 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)219/08/256107:0012:30อนุมัติ
27 6253 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)320/08/256107:0016:30อนุมัติ
28 6279 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)420/08/256108:5012:10อนุมัติ
29 6423 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)520/08/256108:5016:20อนุมัติ
30 6551 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)720/08/256108:5011:20อนุมัติ
31 6567 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)720/08/256113:0015:30อนุมัติ
32 6665 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)820/08/256108:5010:30อนุมัติ
33 6681 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)820/08/256110:3012:10อนุมัติ
34 6697 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)820/08/256113:0015:30อนุมัติ
35 6841 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)920/08/256108:5011:20อนุมัติ
36 6857 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)920/08/256113:0015:30อนุมัติ
37 6969 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-220/08/256108:5011:20อนุมัติ
38 6985 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-220/08/256113:0015:30อนุมัติ
39 7002 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-221/08/256108:5011:20อนุมัติ
40 6874 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)921/08/256108:5011:20อนุมัติ
41 7113 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง อบรมเป้าและแรงบันดาลใจ ห้องสัตตบงกช (1120)621/08/256109:0012:00อนุมัติ
42 7122 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)921/08/256111:3015:30อนุมัติ
43 7018 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-221/08/256113:0015:30อนุมัติ
44 7139 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษา ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-121/08/256111:0015:30อนุมัติ
45 6714 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)821/08/256108:5011:20อนุมัติ
46 6730 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)821/08/256113:0015:30อนุมัติ
47 6584 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)721/08/256108:5012:10อนุมัติ
48 6600 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)721/08/256113:0018:00อนุมัติ
49 6440 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)521/08/256108:5016:20อนุมัติ
50 6254 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)321/08/256107:0016:30อนุมัติ
51 6312 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)421/08/256108:5012:10อนุมัติ
52 6328 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)421/08/256113:0016:20อนุมัติ
53 6344 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)422/08/256108:5016:20อนุมัติ
54 6255 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)322/08/256107:0016:30อนุมัติ
55 6456 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)522/08/256108:5012:10อนุมัติ
56 6472 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)522/08/256113:0016:20อนุมัติ
57 6618 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)722/08/256108:5011:20อนุมัติ
58 6746 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)822/08/256108:5011:20อนุมัติ
59 6634 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)722/08/256113:0016:20อนุมัติ
60 7034 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-222/08/256108:5011:20อนุมัติ
61 7050 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-222/08/256113:0015:30อนุมัติ
62 6762 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)822/08/256113:0015:30อนุมัติ
63 6890 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)922/08/256108:5011:20อนุมัติ
64 6906 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)922/08/256113:0015:30อนุมัติ
65 6938 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)923/08/256113:0015:30อนุมัติ
66 6922 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)923/08/256108:5011:20อนุมัติ
67 6778 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)823/08/256108:5011:20อนุมัติ
68 6794 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)823/08/256113:0015:30อนุมัติ
69 7066 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-223/08/256108:5011:20อนุมัติ
70 7118 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง อบรมประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการประกอบอาชีพ ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-123/08/256108:0016:30อนุมัติ
71 7082 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-223/08/256113:0015:30อนุมัติ
72 7159 นางสาวสุวิมล บุญทา ใช้ในการอบรมการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาค้าปลีก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)223/08/256108:0016:00อนุมัติ
73 6650 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)723/08/256113:0015:30อนุมัติ
74 6504 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)523/08/256113:0016:20อนุมัติ
75 6488 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)523/08/256108:5012:10อนุมัติ
76 6376 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)423/08/256113:0016:20อนุมัติ
77 6256 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)323/08/256107:0016:30อนุมัติ
78 6360 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)423/08/256108:5012:10อนุมัติ
79 6257 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)324/08/256107:0016:30อนุมัติ
80 6392 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)424/08/256108:5012:10อนุมัติ
81 6408 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)424/08/256113:0016:20อนุมัติ
82 6520 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)524/08/256108:5011:20อนุมัติ
83 6536 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)524/08/256113:0016:20อนุมัติ
84 7137 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง ็Happy work place ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-124/08/256112:3017:00อนุมัติ
85 7158 นายนพรุจ มุสิกะโปดก โครงการค่ายเยาวชนคณะเทคโลโลยีอุตสาหกรรม ห้องสัตตบงกช (1120)624/08/256107:0012:00อนุมัติ
86 7164 นายภควัต ชัยวินิจ ปรุมลุคลากรสำนักฯ ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-124/08/256109:0012:00รออนุมัติ
87 7098 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-224/08/256108:5011:20อนุมัติ
88 6810 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)824/08/256108:5011:20อนุมัติ
89 6826 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)824/08/256113:0015:30อนุมัติ
90 6954 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)924/08/256108:5011:20อนุมัติ
91 6271 นายคมสันต์ ด่านลาพล ปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องสัตตบงกช (1120)625/08/256108:0016:30อนุมัติ
92 6280 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)427/08/256108:5012:10อนุมัติ
93 6258 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)327/08/256107:0016:30อนุมัติ
94 6424 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)527/08/256108:5016:20อนุมัติ
95 6552 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)727/08/256108:5011:20อนุมัติ
96 6568 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)727/08/256113:0015:30อนุมัติ
97 6682 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)827/08/256110:3012:10อนุมัติ
98 6666 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)827/08/256108:5010:30อนุมัติ
99 6698 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)827/08/256113:0015:30อนุมัติ
100 6970 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-227/08/256108:5011:20อนุมัติ
101 6986 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-227/08/256113:0015:30อนุมัติ
102 6842 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)927/08/256108:5011:20อนุมัติ
103 6858 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)927/08/256113:0015:30อนุมัติ
104 6875 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)928/08/256108:5011:20อนุมัติ
105 7003 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-228/08/256108:5011:20อนุมัติ
106 7123 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)928/08/256111:3015:30อนุมัติ
107 7019 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-228/08/256113:0015:30อนุมัติ
108 7140 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษา ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-128/08/256111:0015:30อนุมัติ
109 6715 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)828/08/256108:5011:20อนุมัติ
110 6731 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)828/08/256113:0015:30อนุมัติ
111 6585 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)728/08/256108:5012:10อนุมัติ
112 6601 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)728/08/256113:0018:00อนุมัติ
113 6441 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)528/08/256108:5016:20อนุมัติ
114 6259 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)328/08/256107:0016:30อนุมัติ
115 6274 นายประไพ ศรีสมัย โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ห้องสัตตบงกช (1120)628/08/256113:0015:00อนุมัติ
116 6329 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)428/08/256113:0016:20อนุมัติ
117 6313 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)428/08/256108:5012:10อนุมัติ
118 6345 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)429/08/256108:5016:20อนุมัติ
119 6275 นายประไพ ศรีสมัย โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ห้องสัตตบงกช (1120)629/08/256113:0015:00อนุมัติ
120 6260 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)329/08/256107:0016:30อนุมัติ
121 6457 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)529/08/256108:5012:10อนุมัติ
122 6473 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)529/08/256113:0016:20อนุมัติ
123 6619 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)729/08/256108:5011:20อนุมัติ
124 6747 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)829/08/256108:5011:20อนุมัติ
125 6635 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)729/08/256113:0016:20อนุมัติ
126 7160 นางสาวรัชดาภรณ์ ราชติกา การจัดการเรียนการสอน รายวิชาสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)229/08/256109:0012:00อนุมัติ
127 7035 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-229/08/256108:5011:20อนุมัติ
128 7051 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-229/08/256113:0015:30อนุมัติ
129 6907 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)929/08/256113:0015:30อนุมัติ
130 6891 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)929/08/256108:5011:20อนุมัติ
131 6763 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)829/08/256113:0015:30อนุมัติ
132 6779 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)830/08/256108:5011:20อนุมัติ
133 6795 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)830/08/256113:0015:30อนุมัติ
134 6923 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)930/08/256108:5011:20อนุมัติ
135 6939 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)930/08/256113:0015:30อนุมัติ
136 7067 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-230/08/256108:5011:20อนุมัติ
137 7115 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง อบรมกฎหมายท้องถิ่น ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-130/08/256108:3016:30อนุมัติ
138 7083 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-230/08/256113:0015:30อนุมัติ
139 7161 นางสาวรัชดาภรณ์ ราชติกา การจัดการเรียนการสอน รายวิชาสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)230/08/256109:0012:00อนุมัติ
140 6651 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)730/08/256113:0015:30อนุมัติ
141 6505 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)530/08/256113:0016:20อนุมัติ
142 6489 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)530/08/256108:5012:10อนุมัติ
143 6377 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)430/08/256113:0016:20อนุมัติ
144 6261 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)330/08/256107:0016:30อนุมัติ
145 6276 นายประไพ ศรีสมัย โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ห้องสัตตบงกช (1120)630/08/256113:0015:00อนุมัติ
146 6361 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)430/08/256108:5012:10อนุมัติ
147 6277 นายประไพ ศรีสมัย โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ห้องสัตตบงกช (1120)631/08/256113:0015:00อนุมัติ
148 6262 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)331/08/256107:0016:30อนุมัติ
149 6393 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)431/08/256108:5012:10อนุมัติ
150 6409 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)431/08/256113:0016:20อนุมัติ
151 6521 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)531/08/256108:5011:20อนุมัติ
152 6537 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)531/08/256113:0016:20อนุมัติ
153 7099 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-231/08/256108:5011:20อนุมัติ
154 6955 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)931/08/256108:5011:20อนุมัติ
155 6811 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)831/08/256108:5011:20อนุมัติ
156 6827 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)831/08/256113:0015:30อนุมัติ
157 6234 นายสุบิน แก้วก่า สอบบัตรนายหน้าวินาศภัย จากบริษัทศรีกรุงโบรกเกอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)201/09/256108:0016:30อนุมัติ
158 5902 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)202/09/256107:0012:30อนุมัติ
159 6281 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)403/09/256108:5012:10อนุมัติ
160 6425 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)503/09/256108:5016:20อนุมัติ
161 6553 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)703/09/256108:5011:20อนุมัติ
162 6569 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)703/09/256113:0015:30อนุมัติ
163 6667 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)803/09/256108:5010:30อนุมัติ
164 6683 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)803/09/256110:3012:10อนุมัติ
165 6699 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)803/09/256113:0015:30อนุมัติ
166 6843 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)903/09/256108:5011:20อนุมัติ
167 6859 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)903/09/256113:0015:30อนุมัติ
168 6971 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-203/09/256108:5011:20อนุมัติ
169 6987 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-203/09/256113:0015:30อนุมัติ
170 7004 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-204/09/256108:5011:20อนุมัติ
171 6876 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)904/09/256108:5011:20อนุมัติ
172 7116 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง อบรมโปรแกรม JHCIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)304/09/256108:3016:30อนุมัติ
173 7124 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)904/09/256111:3015:30อนุมัติ
174 7020 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-204/09/256113:0015:30อนุมัติ
175 7141 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษา ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-104/09/256111:0015:30อนุมัติ
176 6716 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)804/09/256108:5011:20อนุมัติ
177 6732 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)804/09/256113:0015:30อนุมัติ
178 6586 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)704/09/256108:5012:10อนุมัติ
179 6602 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)704/09/256113:0018:00อนุมัติ
180 6442 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)504/09/256108:5016:20อนุมัติ
181 6314 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)404/09/256108:5012:10อนุมัติ
182 6330 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)404/09/256113:0016:20อนุมัติ
183 6346 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)405/09/256108:5016:20อนุมัติ
184 6233 นายสมศักดิ์ อามาตร์สมบัติ ประชุมส่วนราชการ เพื่อจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)305/09/256108:3016:30อนุมัติ
185 6458 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)505/09/256108:5012:10อนุมัติ
186 6474 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)505/09/256113:0016:20อนุมัติ
187 6620 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)705/09/256108:5011:20อนุมัติ
188 6748 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)805/09/256108:5011:20อนุมัติ
189 6636 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)705/09/256113:0016:20อนุมัติ
190 7172 นางสาวรัชดาภรณ์ ราชติกา การจัดการเรียนการสอน รายวิชาสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)205/09/256108:3012:00รออนุมัติ
191 7036 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-205/09/256108:5011:20อนุมัติ
192 7052 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-205/09/256113:0015:30อนุมัติ
193 6764 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)805/09/256113:0015:30อนุมัติ
194 6892 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)905/09/256108:5011:20อนุมัติ
195 6908 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)905/09/256113:0015:30อนุมัติ
196 6940 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)906/09/256113:0015:30อนุมัติ
197 6924 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)906/09/256108:5011:20อนุมัติ
198 6780 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)806/09/256108:5011:20อนุมัติ
199 6796 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)806/09/256113:0015:30อนุมัติ
200 7068 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-206/09/256108:5011:20อนุมัติ
201 7084 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-206/09/256113:0015:30อนุมัติ
202 7165 นางสาวรัชดาภรณ์ ราชติกา การจัดการเรียนการสอน รายวิชาสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)206/09/256108:3012:00รออนุมัติ
203 6652 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)706/09/256113:0015:30อนุมัติ
204 6506 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)506/09/256113:0016:20อนุมัติ
205 6490 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)506/09/256108:5012:10อนุมัติ
206 6378 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)406/09/256113:0016:20อนุมัติ
207 6362 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)406/09/256108:5012:10อนุมัติ
208 6394 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)407/09/256108:5012:10อนุมัติ
209 6410 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)407/09/256113:0016:20อนุมัติ
210 6522 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)507/09/256108:5011:20อนุมัติ
211 6538 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)507/09/256113:0016:20อนุมัติ
212 7100 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-207/09/256108:5011:20อนุมัติ
213 7119 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง อบรมโปรแกรม Excel ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)307/09/256112:3017:00อนุมัติ
214 6812 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)807/09/256108:5011:20อนุมัติ
215 6828 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)807/09/256113:0015:30อนุมัติ
216 6956 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)907/09/256108:5011:20อนุมัติ
217 6614 นายประไพ ศรีสมัย โครงการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับการสร้างสื่อการสอน ตามโครงการครูรูปแบบครบวงจร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)208/09/256108:3016:00อนุมัติ
218 6615 นายประไพ ศรีสมัย โครงการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับการสร้างสื่อการสอน ตามโครงการครูรูปแบบครบวงจร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)209/09/256108:3016:00อนุมัติ
219 6972 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-210/09/256108:5011:20อนุมัติ
220 6988 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-210/09/256113:0015:30อนุมัติ
221 6844 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)910/09/256108:5011:20อนุมัติ
222 6860 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)910/09/256113:0015:30อนุมัติ
223 6554 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)710/09/256108:5011:20อนุมัติ
224 6570 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)710/09/256113:0015:30อนุมัติ
225 6684 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)810/09/256110:3012:10อนุมัติ
226 6668 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)810/09/256108:5010:30อนุมัติ
227 6700 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)810/09/256113:0015:30อนุมัติ
228 6426 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)510/09/256108:5016:20อนุมัติ
229 6282 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)410/09/256108:5012:10อนุมัติ
230 6331 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)411/09/256113:0016:20อนุมัติ
231 6315 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)411/09/256108:5012:10อนุมัติ
232 6443 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)511/09/256108:5016:20อนุมัติ
233 6717 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)811/09/256108:5011:20อนุมัติ
234 6733 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)811/09/256113:0015:30อนุมัติ
235 6587 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)711/09/256108:5012:10อนุมัติ
236 6603 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)711/09/256113:0018:00อนุมัติ
237 6877 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)911/09/256108:5011:20อนุมัติ
238 7005 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-211/09/256108:5011:20อนุมัติ
239 7125 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)911/09/256111:3015:30อนุมัติ
240 7021 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-211/09/256113:0015:30อนุมัติ
241 7142 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษา ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-111/09/256111:0015:30อนุมัติ
242 7157 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง อบรมแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องสัตตบงกช (1120)611/09/256108:0017:00อนุมัติ
243 7166 นางสาวรัชดาภรณ์ ราชติกา การจัดการเรียนการสอน รายวิชาสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)212/09/256108:3012:00รออนุมัติ
244 7037 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-212/09/256108:5011:20อนุมัติ
245 7053 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-212/09/256113:0015:30อนุมัติ
246 6909 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)912/09/256113:0015:30อนุมัติ
247 6893 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)912/09/256108:5011:20อนุมัติ
248 6765 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)812/09/256113:0015:30อนุมัติ
249 6621 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)712/09/256108:5011:20อนุมัติ
250 6749 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)812/09/256108:5011:20อนุมัติ
251 6637 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)712/09/256113:0016:20อนุมัติ
252 6459 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)512/09/256108:5012:10อนุมัติ
253 6475 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)512/09/256113:0016:20อนุมัติ
254 6347 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)412/09/256108:5016:20อนุมัติ
255 6363 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)413/09/256108:5012:10อนุมัติ
256 6491 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)513/09/256108:5012:10อนุมัติ
257 6379 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)413/09/256113:0016:20อนุมัติ
258 6653 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)713/09/256113:0015:30อนุมัติ
259 6507 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)513/09/256113:0016:20อนุมัติ
260 6781 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)813/09/256108:5011:20อนุมัติ
261 6797 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)813/09/256113:0015:30อนุมัติ
262 6925 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)913/09/256108:5011:20อนุมัติ
263 6941 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)913/09/256113:0015:30อนุมัติ
264 7069 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-213/09/256108:5011:20อนุมัติ
265 7085 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-213/09/256113:0015:30อนุมัติ
266 7167 นางสาวรัชดาภรณ์ ราชติกา การจัดการเรียนการสอน รายวิชาสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)213/09/256108:3012:00รออนุมัติ
267 7156 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง อบรมภาษาอังกฤษทางสาธารณสุข ห้องสัตตบงกช (1120)613/09/256108:3017:00อนุมัติ
268 7101 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-214/09/256108:5011:20อนุมัติ
269 6957 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)914/09/256108:5011:20อนุมัติ
270 6813 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)814/09/256108:5011:20อนุมัติ
271 6829 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)814/09/256113:0015:30อนุมัติ
272 6523 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)514/09/256108:5011:20อนุมัติ
273 6539 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)514/09/256113:0016:20อนุมัติ
274 6395 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)414/09/256108:5012:10อนุมัติ
275 6411 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)414/09/256113:0016:20อนุมัติ
276 5903 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)216/09/256107:0012:30อนุมัติ
277 6283 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)417/09/256108:5012:10อนุมัติ
278 6427 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)517/09/256108:5016:20อนุมัติ
279 6555 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)717/09/256108:5011:20อนุมัติ
280 6571 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)717/09/256113:0015:30อนุมัติ
281 6669 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)817/09/256108:5010:30อนุมัติ
282 6685 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)817/09/256110:3012:10อนุมัติ
283 6701 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)817/09/256113:0015:30อนุมัติ
284 6845 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)917/09/256108:5011:20อนุมัติ
285 6861 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)917/09/256113:0015:30อนุมัติ
286 6973 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-217/09/256108:5011:20อนุมัติ
287 6989 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-217/09/256113:0015:30อนุมัติ
288 7006 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-218/09/256108:5011:20อนุมัติ
289 6878 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)918/09/256108:5011:20อนุมัติ
290 7126 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)918/09/256111:3015:30อนุมัติ
291 7022 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-218/09/256113:0015:30อนุมัติ
292 7143 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษา ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-118/09/256111:0015:30อนุมัติ
293 6718 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)818/09/256108:5011:20อนุมัติ
294 6734 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)818/09/256113:0015:30อนุมัติ
295 6588 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)718/09/256108:5012:10อนุมัติ
296 6604 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)718/09/256113:0018:00อนุมัติ
297 6444 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)518/09/256108:5016:20อนุมัติ
298 6316 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)418/09/256108:5012:10อนุมัติ
299 6332 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)418/09/256113:0016:20อนุมัติ
300 6348 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)419/09/256108:5016:20อนุมัติ
301 6460 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)519/09/256108:5012:10อนุมัติ
302 6476 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)519/09/256113:0016:20อนุมัติ
303 6622 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)719/09/256108:5011:20อนุมัติ
304 6750 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)819/09/256108:5011:20อนุมัติ
305 6638 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)719/09/256113:0016:20อนุมัติ
306 7168 นางสาวรัชดาภรณ์ ราชติกา การจัดการเรียนการสอน รายวิชาสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)219/09/256108:3012:00รออนุมัติ
307 7038 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-219/09/256108:5011:20อนุมัติ
308 7054 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-219/09/256113:0015:30อนุมัติ
309 6766 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)819/09/256113:0015:30อนุมัติ
310 6894 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)919/09/256108:5011:20อนุมัติ
311 6910 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)919/09/256113:0015:30อนุมัติ
312 6942 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)920/09/256113:0015:30อนุมัติ
313 6926 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)920/09/256108:5011:20อนุมัติ
314 6782 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)820/09/256108:5011:20อนุมัติ
315 6798 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)820/09/256113:0015:30อนุมัติ
316 7070 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-220/09/256108:5011:20อนุมัติ
317 7086 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-220/09/256113:0015:30อนุมัติ
318 7169 นางสาวรัชดาภรณ์ ราชติกา การจัดการเรียนการสอน รายวิชาสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)220/09/256108:3012:00รออนุมัติ
319 6654 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)720/09/256113:0015:30อนุมัติ
320 6508 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)520/09/256113:0016:20อนุมัติ
321 6492 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)520/09/256108:5012:10อนุมัติ
322 6380 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)420/09/256113:0016:20อนุมัติ
323 6364 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)420/09/256108:5012:10อนุมัติ
324 6396 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)421/09/256108:5012:10อนุมัติ
325 6412 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)421/09/256113:0016:20อนุมัติ
326 6524 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)521/09/256108:5011:20อนุมัติ
327 6540 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)521/09/256113:0016:20อนุมัติ
328 7102 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-221/09/256108:5011:20อนุมัติ
329 6814 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)821/09/256108:5011:20อนุมัติ
330 6830 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)821/09/256113:0015:30อนุมัติ
331 6958 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)921/09/256108:5011:20อนุมัติ
332 6974 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-224/09/256108:5011:20อนุมัติ
333 6990 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-224/09/256113:0015:30อนุมัติ
334 6846 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)924/09/256108:5011:20อนุมัติ
335 6862 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)924/09/256113:0015:30อนุมัติ
336 6556 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)724/09/256108:5011:20อนุมัติ
337 6572 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)724/09/256113:0015:30อนุมัติ
338 6686 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)824/09/256110:3012:10อนุมัติ
339 6670 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)824/09/256108:5010:30อนุมัติ
340 6702 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)824/09/256113:0015:30อนุมัติ
341 6428 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)524/09/256108:5016:20อนุมัติ
342 6284 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)424/09/256108:5012:10อนุมัติ
343 6333 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)425/09/256113:0016:20อนุมัติ
344 6317 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)425/09/256108:5012:10อนุมัติ
345 6445 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)525/09/256108:5016:20อนุมัติ
346 6719 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)825/09/256108:5011:20อนุมัติ
347 6735 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)825/09/256113:0015:30อนุมัติ
348 6589 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)725/09/256108:5012:10อนุมัติ
349 6605 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)725/09/256113:0018:00อนุมัติ
350 6879 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)925/09/256108:5011:20อนุมัติ
351 7007 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-225/09/256108:5011:20อนุมัติ
352 7127 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)925/09/256111:3015:30อนุมัติ
353 6301 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )125/09/256108:5012:10อนุมัติ
354 7023 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-225/09/256113:0015:30อนุมัติ
355 7144 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษา ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-125/09/256111:0015:30อนุมัติ
356 7170 นางสาวรัชดาภรณ์ ราชติกา การจัดการเรียนการสอน รายวิชาสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)226/09/256108:3012:00รออนุมัติ
357 7039 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-226/09/256108:5011:20