ตรวจสอบข้อมูลการจองห้อง
  ค้นหาจาก วันที่ :  ถึง :  วัสถุประสงค์ขอใช้บริการ : 
ที่รหัส ชื่อผู้ขอใช้ห้องวัตถุประสงค์การขอใช้บริการห้องที่จองเลขที่ห้อง วันที่จอง (ว/ด/ป)เวลาเริ่มเวลาสิ้นสุดสถานะการจอง
1 10789 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)825/11/256308:0009:40อนุมัติ
2 10808 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)825/11/256310:3012:10อนุมัติ
3 10827 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)825/11/256313:5015:30อนุมัติ
4 10985 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)425/11/256308:0009:40อนุมัติ
5 11004 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)425/11/256310:3012:10อนุมัติ
6 11023 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)425/11/256313:5015:30อนุมัติ
7 11182 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)525/11/256313:5015:30อนุมัติ
8 11504 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)925/11/256307:1020:30อนุมัติ
9 11634 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)725/11/256307:1020:30อนุมัติ
10 11841 นายภควัต ชัยวินิจ พีธีเปิดบอรมศูนย์ ปภ. ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-125/11/256307:0012:00อนุมัติ
11 11842 นายภควัต ชัยวินิจ อบรม ศูนย์ ปภ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)225/11/256307:0016:30อนุมัติ
12 11852 นางสาววัลภา พ่อชมภู สอบวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์ (อ.จิรวัฒน์ กันทะโล) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)325/11/256313:0015:30อนุมัติ
13 11854 นางสาวศิริพร โพธิ์ศรี ประชุมปิดภาคเรียน 1/2563 ห้องสัตตบงกช (1120)626/11/256315:0016:30อนุมัติ
14 11645 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)726/11/256307:1020:30อนุมัติ
15 11833 นางสาววัลภา พ่อชมภู อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad Program) เบื้องต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)226/11/256308:3012:00อนุมัติ
16 11834 นางสาววัลภา พ่อชมภู อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad Program) เบื้องต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)326/11/256308:3016:30อนุมัติ
17 11857 นายนพรุจ มุสิกะโปดก เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 2563 ห้องสัตตบงกช (1120)626/11/256308:0014:00อนุมัติ
18 11525 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)926/11/256307:1020:30อนุมัติ
19 11203 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)526/11/256309:4012:10อนุมัติ
20 11224 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)526/11/256313:5015:30อนุมัติ
21 11321 นางสาวน้ำฝน หาวัง จัดการเรียนการสอนศิลปะภาพถ่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)226/11/256313:0016:00อนุมัติ
22 11044 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)426/11/256309:4012:10อนุมัติ
23 11065 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)426/11/256313:5015:30อนุมัติ
24 10848 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)826/11/256308:0009:40อนุมัติ
25 10869 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)826/11/256310:3012:10อนุมัติ
26 10888 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)827/11/256310:3012:10อนุมัติ
27 11085 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)427/11/256308:0009:40อนุมัติ
28 11244 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)527/11/256308:0009:40อนุมัติ
29 11264 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)527/11/256307:1008:00อนุมัติ
30 11284 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)527/11/256313:5015:30อนุมัติ
31 11544 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)927/11/256307:1020:30อนุมัติ
32 11832 นางสาววัลภา พ่อชมภู อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad Program) เบื้องต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)227/11/256308:3016:30อนุมัติ
33 11835 นางสาววัลภา พ่อชมภู อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad Program) เบื้องต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)327/11/256308:3016:30อนุมัติ
34 11664 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)727/11/256307:1020:30อนุมัติ
35 11846 นางสาวอรอุมา น้อยเหลือง ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ห้องสัตตบงกช (1120)627/11/256308:0013:00อนุมัติ
36 11683 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)728/11/256307:1020:30อนุมัติ
37 11564 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)928/11/256307:1020:30อนุมัติ
38 11584 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)929/11/256307:1020:30อนุมัติ
39 11701 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)729/11/256307:1020:30อนุมัติ
40 10713 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)830/11/256313:5015:30อนุมัติ
41 10734 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)830/11/256316:2018:00อนุมัติ
42 11851 นางสาวศิริพร บุญโนนแต้ ใช้สอบปลายภาคนักศึกษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)330/11/256308:3010:30อนุมัติ
43 11605 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)730/11/256307:1020:30อนุมัติ
44 11429 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี การเรียนการสอน ห้องมินิเธียเตอร์130/11/256313:0016:20อนุมัติ
45 11466 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)930/11/256307:1020:30อนุมัติ
46 11106 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)530/11/256309:4012:10อนุมัติ
47 11127 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)530/11/256313:5016:20อนุมัติ
48 10909 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)430/11/256308:0009:40อนุมัติ
49 10930 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)430/11/256313:5016:20อนุมัติ
50 10644 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)830/11/256310:3012:10อนุมัติ
51 10665 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )130/11/256307:1008:00อนุมัติ
52 10689 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)430/11/256307:1008:00อนุมัติ
53 11615 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)701/12/256307:1020:30อนุมัติ
54 11485 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)901/12/256307:1020:30อนุมัติ
55 11505 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)902/12/256307:1020:30อนุมัติ
56 11855 นายประไพ ศรีสมัย อบรมโปรแกรมGSP ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)202/12/256313:0016:30อนุมัติ
57 11635 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)702/12/256307:1020:30อนุมัติ
58 11646 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)703/12/256307:1020:30อนุมัติ
59 11526 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)903/12/256307:1020:30อนุมัติ
60 11545 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)904/12/256307:1020:30อนุมัติ
61 11665 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)704/12/256307:1020:30อนุมัติ
62 11702 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)706/12/256307:1020:30อนุมัติ
63 11585 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)906/12/256307:1020:30อนุมัติ
64 11616 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)708/12/256307:1020:30อนุมัติ
65 11486 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)908/12/256307:1020:30อนุมัติ
66 11506 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)909/12/256307:1020:30อนุมัติ
67 11636 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)709/12/256307:1020:30อนุมัติ
68 11666 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)711/12/256307:1020:30อนุมัติ
69 11546 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)911/12/256307:1020:30อนุมัติ
70 11565 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)912/12/256307:1020:30อนุมัติ
71 11684 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)712/12/256307:1020:30อนุมัติ
72 11703 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)713/12/256307:1020:30อนุมัติ
73 11586 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)913/12/256307:1020:30อนุมัติ
74 11606 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)714/12/256307:1020:30อนุมัติ
75 10690 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)414/12/256307:1008:00อนุมัติ
76 10666 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )114/12/256307:1008:00อนุมัติ
77 11467 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)914/12/256307:1020:30อนุมัติ
78 11617 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)715/12/256307:1020:30อนุมัติ
79 11487 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)915/12/256307:1020:30อนุมัติ
80 11856 นางสาวศิริพร โพธิ์ศรี ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2563 ห้องสัตตบงกช (1120)615/12/256315:3016:30อนุมัติ
81 11794 นายคมสันต์ ด่านลาพล จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจปี 2563 ห้องสัตตบงกช (1120)616/12/256307:0016:30อนุมัติ
82 11637 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)716/12/256307:1020:30อนุมัติ
83 11507 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)916/12/256307:1020:30อนุมัติ
84 11527 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)917/12/256307:1020:30อนุมัติ
85 11647 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)717/12/256307:1020:30อนุมัติ
86 11795 นายคมสันต์ ด่านลาพล จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจปี 2563 ห้องสัตตบงกช (1120)617/12/256307:0016:30อนุมัติ
87 11667 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)718/12/256307:1020:30อนุมัติ
88 11547 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)918/12/256307:1020:30อนุมัติ
89 11566 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)919/12/256307:1020:30อนุมัติ
90 11685 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)719/12/256307:1020:30อนุมัติ
91 11704 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)720/12/256307:1020:30อนุมัติ
92 11587 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)920/12/256307:1020:30อนุมัติ
93 11607 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)721/12/256307:1020:30อนุมัติ
94 11468 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)921/12/256307:1020:30อนุมัติ
95 10667 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )121/12/256307:1008:00อนุมัติ
96 10691 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)421/12/256307:1008:00อนุมัติ
97 11618 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)722/12/256307:1020:30อนุมัติ
98 11488 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)922/12/256307:1020:30อนุมัติ
99 11508 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)923/12/256307:1020:30อนุมัติ
100 11638 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)723/12/256307:1020:30อนุมัติ
101 11648 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)724/12/256307:1020:30อนุมัติ
102 11528 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)924/12/256307:1020:30อนุมัติ
103 11548 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)925/12/256307:1020:30อนุมัติ
104 11668 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)725/12/256307:1020:30อนุมัติ
105 11686 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)726/12/256307:1020:30อนุมัติ
106 11567 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)926/12/256307:1020:30อนุมัติ
107 11588 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)927/12/256307:1020:30อนุมัติ
108 11705 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)727/12/256307:1020:30อนุมัติ
109 11608 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)728/12/256307:1020:30อนุมัติ
110 10692 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)428/12/256307:1008:00อนุมัติ
111 10668 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )128/12/256307:1008:00อนุมัติ
112 11469 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)928/12/256307:1020:30อนุมัติ
113 11619 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)729/12/256307:1020:30อนุมัติ
114 11489 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)929/12/256307:1020:30อนุมัติ
115 11509 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)930/12/256307:1020:30อนุมัติ
116 11639 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)730/12/256307:1020:30อนุมัติ