ตรวจสอบข้อมูลการจองห้อง
  ค้นหาจาก วันที่ :  ถึง :  วัสถุประสงค์ขอใช้บริการ : 
ที่รหัส ชื่อผู้ขอใช้ห้องวัตถุประสงค์การขอใช้บริการห้องที่จองเลขที่ห้อง วันที่จอง (ว/ด/ป)เวลาเริ่มเวลาสิ้นสุดสถานะการจอง
1 5905 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)221/10/256107:0012:30อนุมัติ
2 6288 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)422/10/256108:5012:10อนุมัติ
3 6432 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)522/10/256108:5016:20อนุมัติ
4 6560 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)722/10/256108:5011:20อนุมัติ
5 6576 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)722/10/256113:0015:30อนุมัติ
6 6674 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)822/10/256108:5010:30อนุมัติ
7 6690 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)822/10/256110:3012:10อนุมัติ
8 6706 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)822/10/256113:0015:30อนุมัติ
9 6850 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)922/10/256108:5011:20อนุมัติ
10 6866 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)922/10/256113:0015:30อนุมัติ
11 6978 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-222/10/256108:5011:20อนุมัติ
12 6994 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-222/10/256113:0015:30อนุมัติ
13 7242 นางสาวน้ำฝน หาวัง จัดการเรียนการสอน รายวิชาการออกแบบเบื้องต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)222/10/256109:0012:00อนุมัติ
14 7279 นางสาววรางรัตน์ เสนาสิงห์ นำเสนอผลงานโมเดลเศรษฐกิจพอเพียง ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-122/10/256109:0012:00อนุมัติ
15 7280 นางสาวกันยารัตน์ มะแสงสม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่อสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)322/10/256107:3017:30อนุมัติ
16 7270 นายพิทยาธร บุญเทียม ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-122/10/256113:0016:00อนุมัติ
17 7284 นางสาวกันยารัตน์ มะแสงสม อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในรายวิชาการบรรณาธิกรกิจ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)324/10/256113:0017:30อนุมัติ
18 7236 นางสาวน้ำฝน หาวัง จักการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเพื่องานศิลปกรรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)224/10/256113:0016:30อนุมัติ
19 7251 นางสาวรัชดาภรณ์ ราชติกา การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-124/10/256109:0012:00อนุมัติ
20 7059 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-224/10/256113:0015:30อนุมัติ
21 7043 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-224/10/256108:5011:20อนุมัติ
22 6899 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)924/10/256108:5011:20อนุมัติ
23 6915 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)924/10/256113:0015:30อนุมัติ
24 6755 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)824/10/256108:5011:20อนุมัติ
25 6771 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)824/10/256113:0015:30อนุมัติ
26 6627 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)724/10/256108:5011:20อนุมัติ
27 6643 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)724/10/256113:0016:20อนุมัติ
28 6465 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)524/10/256108:5012:10อนุมัติ
29 6481 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)524/10/256113:0016:20อนุมัติ
30 6353 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)424/10/256108:5016:20อนุมัติ
31 6369 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)425/10/256108:5012:10อนุมัติ
32 6385 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)425/10/256113:0016:20อนุมัติ
33 6497 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)525/10/256108:5012:10อนุมัติ
34 6513 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)525/10/256113:0016:20อนุมัติ
35 6659 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)725/10/256113:0015:30อนุมัติ
36 6787 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)825/10/256108:5011:20อนุมัติ
37 6803 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)825/10/256113:0015:30อนุมัติ
38 6931 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)925/10/256108:5011:20อนุมัติ
39 6947 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)925/10/256113:0015:30อนุมัติ
40 7075 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-225/10/256108:5011:20อนุมัติ
41 7091 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-225/10/256113:0015:30อนุมัติ
42 7289 นางสาวจันทนา ศรีวรสาร อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)325/10/256108:3016:30อนุมัติ
43 7290 นางสาวจันทนา ศรีวรสาร อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)326/10/256108:3016:30อนุมัติ
44 7291 นายนะกะวี ด่านาพล เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)226/10/256109:0012:00อนุมัติ
45 7297 นางสาวสุภาณี เล่าสุอังกูร ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-126/10/256108:0012:00รออนุมัติ
46 7107 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-226/10/256108:5011:20อนุมัติ
47 6963 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)926/10/256108:5011:20อนุมัติ
48 6819 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)826/10/256108:5011:20อนุมัติ
49 6835 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)826/10/256113:0015:30อนุมัติ
50 6545 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)526/10/256113:0016:20อนุมัติ
51 6529 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)526/10/256108:5011:20อนุมัติ
52 6417 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)426/10/256113:0016:20อนุมัติ
53 6401 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)426/10/256108:5012:10อนุมัติ
54 6289 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)429/10/256108:5012:10อนุมัติ
55 6433 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)529/10/256108:5016:20อนุมัติ
56 6561 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)729/10/256108:5011:20อนุมัติ
57 6577 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)729/10/256113:0015:30อนุมัติ
58 6707 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)829/10/256113:0015:30อนุมัติ
59 6691 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)829/10/256110:3012:10อนุมัติ
60 6675 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)829/10/256108:5010:30อนุมัติ
61 6851 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)929/10/256108:5011:20อนุมัติ
62 6867 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)929/10/256113:0015:30อนุมัติ
63 6979 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-229/10/256108:5011:20อนุมัติ
64 6995 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-229/10/256113:0015:30อนุมัติ
65 7243 นางสาวน้ำฝน หาวัง จัดการเรียนการสอน รายวิชาการออกแบบเบื้องต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)229/10/256109:0012:00อนุมัติ
66 7271 นายพิทยาธร บุญเทียม ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-129/10/256113:0016:00อนุมัติ
67 7261 นางสาวสุภาณี เล่าสุอังกูร จัดบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-อเมริกา ห้องสัตตบงกช (1120)630/10/256113:0016:30อนุมัติ
68 7131 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)930/10/256111:3015:30อนุมัติ
69 7148 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง อบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-130/10/256111:0015:30อนุมัติ
70 7011 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-230/10/256108:5011:20อนุมัติ
71 7027 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-230/10/256113:0015:30อนุมัติ
72 6883 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)930/10/256108:5011:20อนุมัติ
73 6723 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)830/10/256108:5011:20อนุมัติ
74 6739 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)830/10/256113:0015:30อนุมัติ
75 6593 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)730/10/256108:5012:10อนุมัติ
76 6609 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)730/10/256113:0018:00อนุมัติ
77 6449 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)530/10/256108:5016:20อนุมัติ
78 6321 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)430/10/256108:5012:10อนุมัติ
79 6337 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)430/10/256113:0016:20อนุมัติ
80 6354 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)431/10/256108:5016:20อนุมัติ
81 6466 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)531/10/256108:5012:10อนุมัติ
82 6482 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)531/10/256113:0016:20อนุมัติ
83 6628 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)731/10/256108:5011:20อนุมัติ
84 6644 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)731/10/256113:0016:20อนุมัติ
85 6756 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)831/10/256108:5011:20อนุมัติ
86 6772 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)831/10/256113:0015:30อนุมัติ
87 6916 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)931/10/256113:0015:30อนุมัติ
88 6900 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)931/10/256108:5011:20อนุมัติ
89 7044 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-231/10/256108:5011:20อนุมัติ
90 7237 นางสาวน้ำฝน หาวัง จักการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเพื่องานศิลปกรรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)231/10/256113:0016:30อนุมัติ
91 7060 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-231/10/256113:0015:30อนุมัติ
92 7076 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-201/11/256108:5011:20อนุมัติ
93 7092 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-201/11/256113:0015:30อนุมัติ
94 6948 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)901/11/256113:0015:30อนุมัติ
95 6932 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)901/11/256108:5011:20อนุมัติ
96 6804 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)801/11/256113:0015:30อนุมัติ
97 6788 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)801/11/256108:5011:20อนุมัติ
98 6660 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)701/11/256113:0015:30อนุมัติ
99 6498 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)501/11/256108:5012:10อนุมัติ
100 6514 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)501/11/256113:0016:20อนุมัติ
101 6370 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)401/11/256108:5012:10อนุมัติ
102 6386 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)401/11/256113:0016:20อนุมัติ
103 6402 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)402/11/256108:5012:10อนุมัติ
104 6530 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)502/11/256108:5011:20อนุมัติ
105 6418 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)402/11/256113:0016:20อนุมัติ
106 6546 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)502/11/256113:0016:20อนุมัติ
107 6820 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)802/11/256108:5011:20อนุมัติ
108 6836 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)802/11/256113:0015:30อนุมัติ
109 6964 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)902/11/256108:5011:20อนุมัติ
110 7108 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-202/11/256108:5011:20อนุมัติ
111 7257 นายวุธชัย เมืองซอง จัดอบรมโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ห้องสัตตบงกช (1120)602/11/256107:0017:00อนุมัติ
112 7298 นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณี การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)202/11/256107:0011:30รออนุมัติ
113 5906 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)204/11/256107:0012:30อนุมัติ
114 6290 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)405/11/256108:5012:10อนุมัติ
115 6434 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)505/11/256108:5016:20อนุมัติ
116 6562 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)705/11/256108:5011:20อนุมัติ
117 6578 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)705/11/256113:0015:30อนุมัติ
118 6708 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)805/11/256113:0015:30อนุมัติ
119 6676 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)805/11/256108:5010:30อนุมัติ
120 6692 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)805/11/256110:3012:10อนุมัติ
121 6980 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-205/11/256108:5011:20อนุมัติ
122 6996 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-205/11/256113:0015:30อนุมัติ
123 6852 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)905/11/256108:5011:20อนุมัติ
124 6868 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)905/11/256113:0015:30อนุมัติ
125 6884 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)906/11/256108:5011:20อนุมัติ
126 7012 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-206/11/256108:5011:20อนุมัติ
127 7028 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-206/11/256113:0015:30อนุมัติ
128 7149 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษา ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-106/11/256111:0015:30อนุมัติ
129 7132 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)906/11/256111:3015:30อนุมัติ
130 6724 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)806/11/256108:5011:20อนุมัติ
131 6740 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)806/11/256113:0015:30อนุมัติ
132 6594 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)706/11/256108:5012:10อนุมัติ
133 6610 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)706/11/256113:0018:00อนุมัติ
134 6450 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)506/11/256108:5016:20อนุมัติ
135 6338 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)406/11/256113:0016:20อนุมัติ
136 6322 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)406/11/256108:5012:10อนุมัติ
137 6355 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)407/11/256108:5016:20อนุมัติ
138 6467 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)507/11/256108:5012:10อนุมัติ
139 6483 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)507/11/256113:0016:20อนุมัติ
140 6629 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)707/11/256108:5011:20อนุมัติ
141 6645 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)707/11/256113:0016:20อนุมัติ
142 6757 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)807/11/256108:5011:20อนุมัติ
143 6773 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)807/11/256113:0015:30อนุมัติ
144 7061 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-207/11/256113:0015:30อนุมัติ
145 7045 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-207/11/256108:5011:20อนุมัติ
146 6901 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)907/11/256108:5011:20อนุมัติ
147 6917 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)907/11/256113:0015:30อนุมัติ
148 6805 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)808/11/256113:0015:30อนุมัติ
149 6933 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)908/11/256108:5011:20อนุมัติ
150 6949 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)908/11/256113:0015:30อนุมัติ
151 7077 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-208/11/256108:5011:20อนุมัติ
152 7093 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-208/11/256113:0015:30อนุมัติ
153 6789 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)808/11/256108:5011:20อนุมัติ
154 6661 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)708/11/256113:0015:30อนุมัติ
155 6499 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)508/11/256108:5012:10อนุมัติ
156 6515 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)508/11/256113:0016:20อนุมัติ
157 6371 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)408/11/256108:5012:10อนุมัติ
158 6387 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)408/11/256113:0016:20อนุมัติ
159 6403 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)409/11/256108:5012:10อนุมัติ
160 6531 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)509/11/256108:5011:20อนุมัติ
161 6419 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)409/11/256113:0016:20อนุมัติ
162 6547 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)509/11/256113:0016:20อนุมัติ
163 7109 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-209/11/256108:5011:20อนุมัติ
164 7299 นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณี การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)209/11/256107:0012:00รออนุมัติ
165 6965 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)909/11/256108:5011:20อนุมัติ
166 6821 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)809/11/256108:5011:20อนุมัติ
167 6837 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)809/11/256113:0015:30อนุมัติ
168 6853 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)912/11/256108:5011:20อนุมัติ
169 6869 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)912/11/256113:0015:30อนุมัติ
170 6981 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-212/11/256108:5011:20อนุมัติ
171 6997 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-212/11/256113:0015:30อนุมัติ
172 7254 นายประไพ ศรีสมัย ศูนย์ปภ.สกลนคร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)212/11/256108:3016:30อนุมัติ
173 7255 นายประไพ ศรีสมัย ศูนย์ปภ.สกลนคร ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-112/11/256108:3016:30อนุมัติ
174 6563 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)712/11/256108:5011:20อนุมัติ
175 6579 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)712/11/256113:0015:30อนุมัติ
176 6709 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)812/11/256113:0015:30อนุมัติ
177 6693 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)812/11/256110:3012:10อนุมัติ
178 6677 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)812/11/256108:5010:30อนุมัติ
179 6435 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)512/11/256108:5016:20อนุมัติ
180 6291 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)412/11/256108:5012:10อนุมัติ
181 6323 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)413/11/256108:5012:10อนุมัติ
182 6339 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)413/11/256113:0016:20อนุมัติ
183 6451 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)513/11/256108:5016:20อนุมัติ
184 6725 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)813/11/256108:5011:20อนุมัติ
185 6741 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)813/11/256113:0015:30อนุมัติ
186 6595 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)713/11/256108:5012:10อนุมัติ
187 6611 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)713/11/256113:0018:00อนุมัติ
188 7133 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)913/11/256111:3015:30อนุมัติ
189 7150 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษา ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-113/11/256111:0015:30อนุมัติ
190 7292 นางสาวศิริพร บุญโนนแต้ จัดงานสัมมนาของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องสัตตบงกช (1120)613/11/256109:0017:00รออนุมัติ
191 7013 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-213/11/256108:5011:20อนุมัติ
192 7029 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-213/11/256113:0015:30อนุมัติ
193 6885 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)913/11/256108:5011:20อนุมัติ
194 6918 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)914/11/256113:0015:30อนุมัติ
195 6902 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)914/11/256108:5011:20อนุมัติ
196 7046 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-214/11/256108:5011:20อนุมัติ
197 7293 นางสาวศิริพร บุญโนนแต้ จัดงานสัมมนาของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องสัตตบงกช (1120)614/11/256109:0017:00รออนุมัติ
198 7062 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-214/11/256113:0015:30อนุมัติ
199 6630 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)714/11/256108:5011:20อนุมัติ
200 6646 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)714/11/256113:0016:20อนุมัติ
201 6758 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)814/11/256108:5011:20อนุมัติ
202 6774 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)814/11/256113:0015:30อนุมัติ
203 6468 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)514/11/256108:5012:10อนุมัติ
204 6484 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)514/11/256113:0016:20อนุมัติ
205 6356 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)414/11/256108:5016:20อนุมัติ
206 6372 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)415/11/256108:5012:10อนุมัติ
207 6388 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)415/11/256113:0016:20อนุมัติ
208 6500 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)515/11/256108:5012:10อนุมัติ
209 6516 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)515/11/256113:0016:20อนุมัติ
210 6790 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)815/11/256108:5011:20อนุมัติ
211 6662 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)715/11/256113:0015:30อนุมัติ
212 7078 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-215/11/256108:5011:20อนุมัติ
213 7094 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-215/11/256113:0015:30อนุมัติ
214 6950 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)915/11/256113:0015:30อนุมัติ
215 6934 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)915/11/256108:5011:20อนุมัติ
216 6806 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)815/11/256113:0015:30อนุมัติ
217 6822 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)816/11/256108:5011:20อนุมัติ
218 6838 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)816/11/256113:0015:30อนุมัติ
219 6966 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)916/11/256108:5011:20อนุมัติ
220 7110 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-216/11/256108:5011:20อนุมัติ
221 7300 นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณี การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)216/11/256107:0012:00รออนุมัติ
222 6548 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)516/11/256113:0016:20อนุมัติ
223 6532 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)516/11/256108:5011:20อนุมัติ
224 6420 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)416/11/256113:0016:20อนุมัติ
225 6404 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)416/11/256108:5012:10อนุมัติ
226 5907 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)218/11/256107:0012:00อนุมัติ
227 6292 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)419/11/256108:5012:10อนุมัติ
228 6436 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)519/11/256108:5016:20อนุมัติ
229 6564 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)719/11/256108:5011:20อนุมัติ
230 6580 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)719/11/256113:0015:30อนุมัติ
231 6710 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)819/11/256113:0015:30อนุมัติ
232 6678 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)819/11/256108:5010:30อนุมัติ
233 6694 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)819/11/256110:3012:10อนุมัติ
234 6982 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-219/11/256108:5011:20อนุมัติ
235 6998 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-219/11/256113:0015:30อนุมัติ
236 6854 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)919/11/256108:5011:20อนุมัติ
237 6870 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)919/11/256113:0015:30อนุมัติ
238 6886 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)920/11/256108:5011:20อนุมัติ
239 7014 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-220/11/256108:5011:20อนุมัติ
240 7030 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-220/11/256113:0015:30อนุมัติ
241 7151 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษา ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-120/11/256111:0015:30อนุมัติ
242 7134 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)920/11/256111:3015:30อนุมัติ
243 6726 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)820/11/256108:5011:20อนุมัติ
244 6742 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)820/11/256113:0015:30อนุมัติ
245 6596 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)720/11/256108:5012:10อนุมัติ
246 6612 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)720/11/256113:0018:00อนุมัติ
247 6452 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)520/11/256108:5016:20อนุมัติ
248 6340 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)420/11/256113:0016:20อนุมัติ
249 6324 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)420/11/256108:5012:10อนุมัติ
250 6357 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)421/11/256108:5016:20อนุมัติ
251 6469 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)521/11/256108:5012:10อนุมัติ
252 6485 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)521/11/256113:0016:20อนุมัติ
253 6631 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)721/11/256108:5011:20อนุมัติ
254 6647 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)721/11/256113:0016:20อนุมัติ
255 6759 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)821/11/256108:5011:20อนุมัติ
256 6775 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)821/11/256113:0015:30อนุมัติ
257 7063 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-221/11/256113:0015:30อนุมัติ
258 7047 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-221/11/256108:5011:20อนุมัติ
259 6903 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)921/11/256108:5011:20อนุมัติ
260 6919 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)921/11/256113:0015:30อนุมัติ
261 6807 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)822/11/256113:0015:30อนุมัติ
262 6935 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)922/11/256108:5011:20อนุมัติ
263 6951 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)922/11/256113:0015:30อนุมัติ
264 7079 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-222/11/256108:5011:20อนุมัติ
265 7095 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-222/11/256113:0015:30อนุมัติ
266 6791 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)822/11/256108:5011:20อนุมัติ
267 6663 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)722/11/256113:0015:30อนุมัติ
268 6501 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)522/11/256108:5012:10อนุมัติ
269 6517 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)522/11/256113:0016:20อนุมัติ
270 6373 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)422/11/256108:5012:10อนุมัติ
271 6389 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)422/11/256113:0016:20อนุมัติ
272 6405 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)423/11/256108:5012:10อนุมัติ
273 6533 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)523/11/256108:5011:20อนุมัติ
274 6421 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)423/11/256113:0016:20อนุมัติ
275 6549 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)523/11/256113:0016:20อนุมัติ
276 7111 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-223/11/256108:5011:20อนุมัติ
277 7301 นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณี การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)223/11/256107:0012:00รออนุมัติ
278 6967 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)923/11/256108:5011:20อนุมัติ
279 6823 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)823/11/256108:5011:20อนุมัติ
280 6839 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)823/11/256113:0015:30อนุมัติ
281 6855 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)926/11/256108:5011:20อนุมัติ
282 6871 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)926/11/256113:0015:30อนุมัติ
283 6983 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-226/11/256108:5011:20อนุมัติ
284 6999 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-226/11/256113:0015:30อนุมัติ
285 6565 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)726/11/256108:5011:20อนุมัติ
286 6581 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)726/11/256113:0015:30อนุมัติ
287 6711 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)826/11/256113:0015:30อนุมัติ
288 6695 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)826/11/256110:3012:10อนุมัติ
289 6679 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)826/11/256108:5010:30อนุมัติ
290 6437 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)526/11/256108:5016:20อนุมัติ
291 6293 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)426/11/256108:5012:10อนุมัติ
292 6325 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)427/11/256108:5012:10อนุมัติ
293 6341 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)427/11/256113:0016:20อนุมัติ
294 6453 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)527/11/256108:5016:20อนุมัติ
295 6727 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)827/11/256108:5011:20อนุมัติ
296 6743 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)827/11/256113:0015:30อนุมัติ
297 6597 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)727/11/256108:5012:10อนุมัติ
298 6613 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)727/11/256113:0018:00อนุมัติ
299 7015 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-227/11/256108:5011:20อนุมัติ
300 7031 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ (1126)9-227/11/256113:0015:30อนุมัติ
301 6887 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)927/11/256108:5011:20อนุมัติ
302 7135 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)927/11/256111:3015:30อนุมัติ
303 7152 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษา ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-127/11/256111:0015:30อนุมัติ
304 5908 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)202/12/256107:0012:30อนุมัติ
305 7153 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษา ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-104/12/256111:0015:30อนุมัติ
306 7136 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)904/12/256111:3015:30อนุมัติ
307 5909 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)216/12/256107:0012:30อนุมัติ
308 7294 นายคมสันต์ ด่านลาพล งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ห้องสัตตบงกช (1120)614/08/256208:0017:00รออนุมัติ
309 7295 นายคมสันต์ ด่านลาพล งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ห้องสัตตบงกช (1120)615/08/256208:0017:00รออนุมัติ
310 7296 นายคมสันต์ ด่านลาพล งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ห้องสัตตบงกช (1120)616/08/256208:0017:00รออนุมัติ