ตรวจสอบข้อมูลการจองห้อง
  ค้นหาจาก วันที่ :  ถึง :  วัสถุประสงค์ขอใช้บริการ : 
ที่รหัส ชื่อผู้ขอใช้ห้องวัตถุประสงค์การขอใช้บริการห้องที่จองเลขที่ห้อง วันที่จอง (ว/ด/ป)เวลาเริ่มเวลาสิ้นสุดสถานะการจอง
1 4817 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111616/01/256108:5012:10อนุมัติ
2 4835 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111616/01/256113:0016:20อนุมัติ
3 4983 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112616/01/256108:5011:20อนุมัติ
4 5001 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112616/01/256113:0015:30อนุมัติ
5 5159 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111716/01/256108:5011:20อนุมัติ
6 5177 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111716/01/256113:0016:20อนุมัติ
7 5285 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112116/01/256108:5015:30อนุมัติ
8 5429 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112216/01/256108:5011:20อนุมัติ
9 5447 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112216/01/256113:0015:30อนุมัติ
10 5607 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112416/01/256108:5011:20อนุมัติ
11 5625 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112416/01/256113:0015:30อนุมัติ
12 5748 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114116/01/256108:5011:20อนุมัติ
13 5766 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114116/01/256113:0015:30อนุมัติ
14 5920 นางอรทัย ไชยหงษ์ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสึกษาชั้นปีที่ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112416/01/256116:0019:00อนุมัติ
15 5935 นายอรรถสิทธิ์ เกษคึมบง สอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2111216/01/256113:0016:30อนุมัติ
16 5921 นางอรทัย ไชยหงษ์ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสึกษาชั้นปีที่ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112417/01/256116:0019:00อนุมัติ
17 5785 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114117/01/256108:5011:20อนุมัติ
18 5804 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114117/01/256113:0015:30อนุมัติ
19 5465 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112217/01/256108:5012:10อนุมัติ
20 5483 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112217/01/256113:0015:30อนุมัติ
21 5501 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112217/01/256115:3018:00อนุมัติ
22 5304 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112117/01/256108:5012:10อนุมัติ
23 5323 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112117/01/256113:0016:20อนุมัติ
24 5196 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111717/01/256108:5016:20อนุมัติ
25 5052 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112617/01/256108:5011:20อนุมัติ
26 5071 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112617/01/256113:0015:30อนุมัติ
27 4854 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111617/01/256108:5012:10อนุมัติ
28 4873 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111617/01/256113:0016:20อนุมัติ
29 5966 นางสาวศิริพร โพธิ์ศรี การจัดเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3-41113 -111417/01/256108:3012:00ไม่อนุมัติ
30 4892 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111618/01/256108:5016:20อนุมัติ
31 4765 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง อบรมแพทย์ทางเลือก ห้องสัตตบงกช112018/01/256109:0012:00อนุมัติ
32 5090 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112618/01/256108:5011:20อนุมัติ
33 5215 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111718/01/256108:5012:10อนุมัติ
34 5233 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111718/01/256113:0016:20อนุมัติ
35 5108 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112618/01/256113:0015:30อนุมัติ
36 5342 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112118/01/256108:5012:10อนุมัติ
37 5360 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112118/01/256113:0015:30อนุมัติ
38 5520 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112218/01/256108:5011:20อนุมัติ
39 5643 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112418/01/256108:0009:40อนุมัติ
40 5661 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112418/01/256109:4012:10อนุมัติ
41 5679 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112418/01/256113:0014:40อนุมัติ
42 5922 นางอรทัย ไชยหงษ์ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสึกษาชั้นปีที่ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112418/01/256116:0019:00อนุมัติ
43 5823 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114118/01/256108:5011:20อนุมัติ
44 5841 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114118/01/256113:0016:20อนุมัติ
45 5923 นางอรทัย ไชยหงษ์ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสึกษาชั้นปีที่ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112419/01/256116:0019:00อนุมัติ
46 5859 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114119/01/256108:5011:20อนุมัติ
47 5697 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112419/01/256113:0015:30อนุมัติ
48 5538 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112219/01/256108:5012:10อนุมัติ
49 5556 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112219/01/256113:0015:30อนุมัติ
50 5378 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112119/01/256108:5012:10อนุมัติ
51 5251 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111719/01/256108:5012:10อนุมัติ
52 4928 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111619/01/256113:0015:30อนุมัติ
53 4910 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111619/01/256108:5012:10อนุมัติ
54 5924 นางอรทัย ไชยหงษ์ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสึกษาชั้นปีที่ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112420/01/256116:0019:00อนุมัติ
55 5948 นางอรทัย ไชยหงษ์ จัดพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสอบข้าราชการพลเรือน ห้องสัตตบงกช112020/01/256108:0012:30อนุมัติ
56 5949 นางอรทัย ไชยหงษ์ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ กพ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112220/01/256109:0016:00อนุมัติ
57 5961 นางสาวธิดาวรรณ วิชนี จัดการเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112620/01/256108:3016:00รออนุมัติ
58 5962 นางสาวธิดาวรรณ วิชนี จัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112120/01/256108:3016:00รออนุมัติ
59 5967 นางสาวธิดาวรรณ วิชนี จัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114120/01/256108:3016:00รออนุมัติ
60 5965 นางสาวธิดาวรรณ วิชนี จัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2111220/01/256108:3016:00รออนุมัติ
61 5968 นางสาวธิดาวรรณ วิชนี จัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114121/01/256108:3016:00รออนุมัติ
62 5963 นางสาวธิดาวรรณ วิชนี จัดการเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112621/01/256108:3016:00รออนุมัติ
63 5964 นางสาวธิดาวรรณ วิชนี จัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112121/01/256108:3016:00รออนุมัติ
64 5925 นางอรทัย ไชยหงษ์ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสึกษาชั้นปีที่ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112421/01/256116:0019:00อนุมัติ
65 5887 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2111221/01/256107:0012:30อนุมัติ
66 5926 นางอรทัย ไชยหงษ์ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสึกษาชั้นปีที่ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112422/01/256116:0019:00อนุมัติ
67 5879 นายภควัต ชัยวินิจ ต้อนรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ศึกษาดูงาน ห้องสัตตบงกช112022/01/256107:0016:30อนุมัติ
68 5714 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114122/01/256108:5011:20อนุมัติ
69 5731 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114122/01/256113:0015:30อนุมัติ
70 5573 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112422/01/256108:5011:20อนุมัติ
71 5590 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112422/01/256113:0013:50อนุมัติ
72 5395 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112222/01/256108:5011:20อนุมัติ
73 5412 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112222/01/256113:0014:40อนุมัติ
74 4783 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111622/01/256108:5012:10อนุมัติ
75 4800 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111622/01/256113:0016:20อนุมัติ
76 4949 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112622/01/256108:5011:20อนุมัติ
77 4966 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112622/01/256113:0015:30อนุมัติ
78 5268 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112122/01/256108:5014:40อนุมัติ
79 5125 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111722/01/256108:5011:20อนุมัติ
80 5142 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111722/01/256113:0016:20อนุมัติ
81 5160 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111723/01/256108:5011:20อนุมัติ
82 5178 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111723/01/256113:0016:20อนุมัติ
83 5286 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112123/01/256108:5015:30อนุมัติ
84 4984 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112623/01/256108:5011:20อนุมัติ
85 5002 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112623/01/256113:0015:30อนุมัติ
86 4836 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111623/01/256113:0016:20อนุมัติ
87 4818 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111623/01/256108:5012:10อนุมัติ
88 5448 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112223/01/256113:0015:30อนุมัติ
89 5430 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112223/01/256108:5011:20อนุมัติ
90 5626 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112423/01/256113:0015:30อนุมัติ
91 5608 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112423/01/256108:5011:20อนุมัติ
92 5767 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114123/01/256113:0015:30อนุมัติ
93 5749 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114123/01/256108:5011:20อนุมัติ
94 5927 นางอรทัย ไชยหงษ์ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสึกษาชั้นปีที่ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112423/01/256116:0019:00อนุมัติ
95 5928 นางอรทัย ไชยหงษ์ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสึกษาชั้นปีที่ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112424/01/256116:0019:00อนุมัติ
96 5805 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114124/01/256113:0015:30อนุมัติ
97 5786 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114124/01/256108:5011:20อนุมัติ
98 5502 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112224/01/256115:3018:00อนุมัติ
99 5484 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112224/01/256113:0015:30อนุมัติ
100 5466 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112224/01/256108:5012:10อนุมัติ
101 4874 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111624/01/256113:0016:20อนุมัติ
102 4855 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111624/01/256108:5012:10อนุมัติ
103 5053 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112624/01/256108:5011:20อนุมัติ
104 5072 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112624/01/256113:0015:30อนุมัติ
105 5305 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112124/01/256108:5012:10อนุมัติ
106 5324 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112124/01/256113:0016:20อนุมัติ
107 5197 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111724/01/256108:5016:20อนุมัติ
108 5234 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111725/01/256113:0016:20อนุมัติ
109 5216 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111725/01/256108:5012:10อนุมัติ
110 5109 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112625/01/256113:0015:30อนุมัติ
111 5343 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112125/01/256108:5012:10อนุมัติ
112 5361 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112125/01/256113:0015:30อนุมัติ
113 5091 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112625/01/256108:5011:20อนุมัติ
114 4893 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111625/01/256108:5016:20อนุมัติ
115 5521 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112225/01/256108:5011:20อนุมัติ
116 5662 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112425/01/256109:4012:10อนุมัติ
117 5644 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112425/01/256108:0009:40อนุมัติ
118 5680 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112425/01/256113:0014:40อนุมัติ
119 5929 นางอรทัย ไชยหงษ์ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสึกษาชั้นปีที่ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112425/01/256116:0019:00อนุมัติ
120 5910 นางสาวอำพร ดัชถุยาวัตร์ จัดโครงการเปิดบ้านสังคมศึกษา 2561 ห้องสัตตบงกช112025/01/256108:3016:00อนุมัติ
121 5842 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114125/01/256113:0016:20อนุมัติ
122 5824 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114125/01/256108:5011:20อนุมัติ
123 5930 นางอรทัย ไชยหงษ์ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสึกษาชั้นปีที่ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112426/01/256116:0019:00อนุมัติ
124 5860 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114126/01/256108:5011:20อนุมัติ
125 5698 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112426/01/256113:0015:30อนุมัติ
126 5557 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112226/01/256113:0015:30อนุมัติ
127 5539 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112226/01/256108:5012:10อนุมัติ
128 4911 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111626/01/256108:5012:10อนุมัติ
129 4929 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111626/01/256113:0015:30อนุมัติ
130 5379 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112126/01/256108:5012:10อนุมัติ
131 5252 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111726/01/256108:5012:10อนุมัติ
132 5960 นายประไพ ศรีสมัย อบรมแผนธุรกิจ ห้องสัตตบงกช112026/01/256108:3012:00อนุมัติ
133 5950 นางอรทัย ไชยหงษ์ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ กพ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112227/01/256109:0016:00อนุมัติ
134 5732 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114129/01/256113:0015:30อนุมัติ
135 5715 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114129/01/256108:5011:20อนุมัติ
136 5591 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112429/01/256113:0013:50อนุมัติ
137 5574 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112429/01/256108:5011:20อนุมัติ
138 5413 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112229/01/256113:0014:40อนุมัติ
139 5396 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112229/01/256108:5011:20อนุมัติ
140 5269 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112129/01/256108:5014:40อนุมัติ
141 5126 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111729/01/256108:5011:20อนุมัติ
142 5143 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111729/01/256113:0016:20อนุมัติ
143 4950 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112629/01/256108:5011:20อนุมัติ
144 4967 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112629/01/256113:0015:30อนุมัติ
145 4801 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111629/01/256113:0016:20อนุมัติ
146 4784 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111629/01/256108:5012:10อนุมัติ
147 4819 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111630/01/256108:5012:10อนุมัติ
148 4837 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111630/01/256113:0016:20อนุมัติ
149 4985 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112630/01/256108:5011:20อนุมัติ
150 5003 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112630/01/256113:0015:30อนุมัติ
151 5161 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111730/01/256108:5011:20อนุมัติ
152 5179 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111730/01/256113:0016:20อนุมัติ
153 5287 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112130/01/256108:5015:30อนุมัติ
154 5431 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112230/01/256108:5011:20อนุมัติ
155 5449 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112230/01/256113:0015:30อนุมัติ
156 5609 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112430/01/256108:5011:20อนุมัติ
157 5627 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112430/01/256113:0015:30อนุมัติ
158 5750 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114130/01/256108:5011:20อนุมัติ
159 5768 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114130/01/256113:0015:30อนุมัติ
160 5957 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง การจัดการบรรเทาสาธารณภัย ห้องสัตตบงกช112030/01/256108:3012:00อนุมัติ
161 5787 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114131/01/256108:5011:20อนุมัติ
162 5806 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114131/01/256113:0015:30อนุมัติ
163 5503 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112231/01/256115:3018:00อนุมัติ
164 5467 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112231/01/256108:5012:10อนุมัติ
165 5485 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112231/01/256113:0015:30อนุมัติ
166 5306 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112131/01/256108:5012:10อนุมัติ
167 5325 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112131/01/256113:0016:20อนุมัติ
168 5198 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111731/01/256108:5016:20อนุมัติ
169 5054 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112631/01/256108:5011:20อนุมัติ
170 5073 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112631/01/256113:0015:30อนุมัติ
171 4856 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111631/01/256108:5012:10อนุมัติ
172 4875 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111631/01/256113:0016:20อนุมัติ
173 4894 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111601/02/256108:5016:20อนุมัติ
174 5092 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112601/02/256108:5011:20อนุมัติ
175 5217 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111701/02/256108:5012:10อนุมัติ
176 5235 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111701/02/256113:0016:20อนุมัติ
177 5110 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112601/02/256113:0015:30อนุมัติ
178 5344 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112101/02/256108:5012:10อนุมัติ
179 5362 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112101/02/256113:0015:30อนุมัติ
180 5522 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112201/02/256108:5011:20อนุมัติ
181 5645 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112401/02/256108:0009:40อนุมัติ
182 5663 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112401/02/256109:4012:10อนุมัติ
183 5681 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112401/02/256113:0014:40อนุมัติ
184 5825 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114101/02/256108:5011:20อนุมัติ
185 5843 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114101/02/256113:0016:20อนุมัติ
186 5861 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114102/02/256108:5011:20อนุมัติ
187 5699 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112402/02/256113:0015:30อนุมัติ
188 5540 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112202/02/256108:5012:10อนุมัติ
189 5558 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112202/02/256113:0015:30อนุมัติ
190 5380 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112102/02/256108:5012:10อนุมัติ
191 5253 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111702/02/256108:5012:10อนุมัติ
192 4930 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111602/02/256113:0015:30อนุมัติ
193 4912 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111602/02/256108:5012:10อนุมัติ
194 5951 นางอรทัย ไชยหงษ์ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ กพ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112203/02/256109:0016:00อนุมัติ
195 5888 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2111204/02/256107:0012:30อนุมัติ
196 5716 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114105/02/256108:5011:20อนุมัติ
197 5733 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114105/02/256113:0015:30อนุมัติ
198 5575 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112405/02/256108:5011:20อนุมัติ
199 5592 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112405/02/256113:0013:50อนุมัติ
200 5397 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112205/02/256108:5011:20อนุมัติ
201 5414 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112205/02/256113:0014:40อนุมัติ
202 4785 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111605/02/256108:5012:10อนุมัติ
203 4802 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111605/02/256113:0016:20อนุมัติ
204 4951 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112605/02/256108:5011:20อนุมัติ
205 4968 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112605/02/256113:0015:30อนุมัติ
206 5270 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112105/02/256108:5014:40อนุมัติ
207 5127 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111705/02/256108:5011:20อนุมัติ
208 5144 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111705/02/256113:0016:20อนุมัติ
209 5162 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111706/02/256108:5011:20อนุมัติ
210 5180 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111706/02/256113:0016:20อนุมัติ
211 5288 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112106/02/256108:5015:30อนุมัติ
212 4986 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112606/02/256108:5011:20อนุมัติ
213 5004 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112606/02/256113:0015:30อนุมัติ
214 4838 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111606/02/256113:0016:20อนุมัติ
215 4820 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111606/02/256108:5012:10อนุมัติ
216 5450 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112206/02/256113:0015:30อนุมัติ
217 5432 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112206/02/256108:5011:20อนุมัติ
218 5628 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112406/02/256113:0015:30อนุมัติ
219 5610 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112406/02/256108:5011:20อนุมัติ
220 5769 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114106/02/256113:0015:30อนุมัติ
221 5751 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114106/02/256108:5011:20อนุมัติ
222 5807 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114107/02/256113:0015:30อนุมัติ
223 5788 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114107/02/256108:5011:20อนุมัติ
224 5504 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112207/02/256115:3018:00อนุมัติ
225 5486 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112207/02/256113:0015:30อนุมัติ
226 5468 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112207/02/256108:5012:10อนุมัติ
227 4876 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111607/02/256113:0016:20อนุมัติ
228 4857 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111607/02/256108:5012:10อนุมัติ
229 5055 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112607/02/256108:5011:20อนุมัติ
230 5074 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112607/02/256113:0015:30อนุมัติ
231 5307 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112107/02/256108:5012:10อนุมัติ
232 5326 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112107/02/256113:0016:20อนุมัติ
233 5199 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111707/02/256108:5016:20อนุมัติ
234 5236 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111708/02/256113:0016:20อนุมัติ
235 5218 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111708/02/256108:5012:10อนุมัติ
236 5111 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112608/02/256113:0015:30อนุมัติ
237 5345 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112108/02/256108:5012:10อนุมัติ
238 5363 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112108/02/256113:0015:30อนุมัติ
239 5093 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112608/02/256108:5011:20อนุมัติ
240 4895 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111608/02/256108:5016:20อนุมัติ
241 5523 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112208/02/256108:5011:20อนุมัติ
242 5664 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112408/02/256109:4012:10อนุมัติ
243 5646 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112408/02/256108:0009:40อนุมัติ
244 5682 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112408/02/256113:0014:40อนุมัติ
245 5844 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114108/02/256113:0016:20อนุมัติ
246 5826 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114108/02/256108:5011:20อนุมัติ
247 5942 นายประไพ ศรีสมัย สำนักงานไปษณีย์เขต 10 อุบลราชธานี ได้จัดอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบจ้างเหมา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2111208/02/256108:3016:30อนุมัติ
248 5943 นายประไพ ศรีสมัย สำนักงานไปษณีย์เขต 10 อุบลราชธานี ได้จัดอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบจ้างเหมา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2111209/02/256108:3016:30อนุมัติ
249 5862 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114109/02/256108:5011:20อนุมัติ
250 5700 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112409/02/256113:0015:30อนุมัติ
251 5559 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112209/02/256113:0015:30อนุมัติ
252 5541 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112209/02/256108:5012:10อนุมัติ
253 4913 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111609/02/256108:5012:10อนุมัติ
254 4931 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111609/02/256113:0015:30อนุมัติ
255 5381 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112109/02/256108:5012:10อนุมัติ
256 5254 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111709/02/256108:5012:10อนุมัติ
257 5952 นางอรทัย ไชยหงษ์ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ กพ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112210/02/256109:0016:00อนุมัติ
258 5955 นายประไพ ศรีสมัย โครงการอบรม E-repont ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2111212/02/256108:3016:30อนุมัติ
259 5734 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114112/02/256113:0015:30อนุมัติ
260 5717 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114112/02/256108:5011:20อนุมัติ
261 5593 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112412/02/256113:0013:50อนุมัติ
262 5576 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112412/02/256108:5011:20อนุมัติ
263 5415 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112212/02/256113:0014:40อนุมัติ
264 5398 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112212/02/256108:5011:20อนุมัติ
265 5271 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112112/02/256108:5014:40อนุมัติ
266 5128 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111712/02/256108:5011:20อนุมัติ
267 5145 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111712/02/256113:0016:20อนุมัติ
268 4952 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112612/02/256108:5011:20อนุมัติ
269 4969 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112612/02/256113:0015:30อนุมัติ
270 4803 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111612/02/256113:0016:20อนุมัติ
271 4786 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111612/02/256108:5012:10อนุมัติ
272 4821 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111613/02/256108:5012:10อนุมัติ
273 4839 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111613/02/256113:0016:20อนุมัติ
274 4987 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112613/02/256108:5011:20อนุมัติ
275 5005 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112613/02/256113:0015:30อนุมัติ
276 5163 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111713/02/256108:5011:20อนุมัติ
277 5181 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111713/02/256113:0016:20อนุมัติ
278 5289 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112113/02/256108:5015:30อนุมัติ
279 5433 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112213/02/256108:5011:20อนุมัติ
280 5451 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112213/02/256113:0015:30อนุมัติ
281 5611 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112413/02/256108:5011:20อนุมัติ
282 5629 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112413/02/256113:0015:30อนุมัติ
283 5752 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114113/02/256108:5011:20อนุมัติ
284 5770 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114113/02/256113:0015:30อนุมัติ
285 5789 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114114/02/256108:5011:20อนุมัติ
286 5808 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114114/02/256113:0015:30อนุมัติ
287 5505 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112214/02/256115:3018:00อนุมัติ
288 5469 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112214/02/256108:5012:10อนุมัติ
289 5487 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112214/02/256113:0015:30อนุมัติ
290 5308 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112114/02/256108:5012:10อนุมัติ
291 5327 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112114/02/256113:0016:20อนุมัติ
292 5200 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111714/02/256108:5016:20อนุมัติ
293 5056 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112614/02/256108:5011:20อนุมัติ
294 5075 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112614/02/256113:0015:30อนุมัติ
295 4858 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111614/02/256108:5012:10อนุมัติ
296 4877 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111614/02/256113:0016:20อนุมัติ
297 4896 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111615/02/256108:5016:20อนุมัติ
298 5094 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112615/02/256108:5011:20อนุมัติ
299 5219 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111715/02/256108:5012:10อนุมัติ
300 5237 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111715/02/256113:0016:20อนุมัติ
301 5112 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112615/02/256113:0015:30อนุมัติ
302 5346 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112115/02/256108:5012:10อนุมัติ
303 5364 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112115/02/256113:0015:30อนุมัติ
304 5524 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112215/02/256108:5011:20อนุมัติ
305 5647 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112415/02/256108:0009:40อนุมัติ
306 5665 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112415/02/256109:4012:10อนุมัติ
307 5683 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112415/02/256113:0014:40อนุมัติ
308 5827 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114115/02/256108:5011:20อนุมัติ
309 5845 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114115/02/256113:0016:20อนุมัติ
310 5863 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114116/02/256108:5011:20อนุมัติ
311 5701 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112416/02/256113:0015:30อนุมัติ
312 5542 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112216/02/256108:5012:10อนุมัติ
313 5560 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112216/02/256113:0015:30อนุมัติ
314 5382 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112116/02/256108:5012:10อนุมัติ
315 5255 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111716/02/256108:5012:10อนุมัติ
316 4932 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111616/02/256113:0015:30อนุมัติ
317 4914 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111616/02/256108:5012:10อนุมัติ
318 5953 นางอรทัย ไชยหงษ์ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ กพ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112217/02/256109:0016:00อนุมัติ
319 5889 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2111218/02/256107:0012:30อนุมัติ
320 5718 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114119/02/256108:5011:20อนุมัติ
321 5735 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114119/02/256113:0015:30อนุมัติ
322 5577 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112419/02/256108:5011:20อนุมัติ
323 5594 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112419/02/256113:0013:50อนุมัติ
324 5399 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112219/02/256108:5011:20อนุมัติ
325 5416 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112219/02/256113:0014:40อนุมัติ
326 4787 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111619/02/256108:5012:10อนุมัติ
327 4804 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111619/02/256113:0016:20อนุมัติ
328 4953 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112619/02/256108:5011:20อนุมัติ
329 4970 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112619/02/256113:0015:30อนุมัติ
330 5272 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112119/02/256108:5014:40อนุมัติ
331 5129 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111719/02/256108:5011:20อนุมัติ
332 5146 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111719/02/256113:0016:20อนุมัติ
333 5164 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111720/02/256108:5011:20อนุมัติ
334 5182 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111720/02/256113:0016:20อนุมัติ
335 5290 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112120/02/256108:5015:30อนุมัติ
336 4988 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112620/02/256108:5011:20อนุมัติ
337 5006 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112620/02/256113:0015:30อนุมัติ
338 4840 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111620/02/256113:0016:20อนุมัติ
339 4822 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111620/02/256108:5012:10อนุมัติ
340 5452 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112220/02/256113:0015:30อนุมัติ
341 5434 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112220/02/256108:5011:20อนุมัติ
342 5630 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112420/02/256113:0015:30อนุมัติ
343 5612 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112420/02/256108:5011:20อนุมัติ
344 5771 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114120/02/256113:0015:30อนุมัติ
345 5753 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114120/02/256108:5011:20อนุมัติ
346 5809 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114121/02/256113:0015:30อนุมัติ
347 5790 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114121/02/256108:5011:20อนุมัติ
348 5506 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112221/02/256115:3018:00อนุมัติ
349 5488 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112221/02/256113:0015:30อนุมัติ
350 5470 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112221/02/256108:5012:10อนุมัติ
351 4878 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111621/02/256113:0016:20อนุมัติ
352 4859 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111621/02/256108:5012:10อนุมัติ
353 5057 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112621/02/256108:5011:20อนุมัติ
354 5076 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112621/02/256113:0015:30อนุมัติ
355 5309 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112121/02/256108:5012:10อนุมัติ
356 5328 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112121/02/256113:0016:20อนุมัติ
357 5201 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111721/02/256108:5016:20อนุมัติ
358 5238 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111722/02/256113:0016:20อนุมัติ
359 5220 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5111722/02/256108:5012:10อนุมัติ
360 5113 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112622/02/256113:0015:30อนุมัติ
361 5347 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112122/02/256108:5012:10อนุมัติ
362 5365 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112122/02/256113:0015:30อนุมัติ
363 5095 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องสัตตบรรณ112622/02/256108:5011:20อนุมัติ
364 4897 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111622/02/256108:5016:20อนุมัติ
365 5525 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112222/02/256108:5011:20อนุมัติ
366 5666 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112422/02/256109:4012:10อนุมัติ
367 5648 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112422/02/256108:0009:40อนุมัติ
368 5684 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112422/02/256113:0014:40อนุมัติ
369 5846 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114122/02/256113:0016:20อนุมัติ
370 5828 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114122/02/256108:5011:20อนุมัติ
371 5864 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์114123/02/256108:5011:20อนุมัติ
372 5702 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31123-112423/02/256113:0015:30อนุมัติ
373 5561 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112223/02/256113:0015:30อนุมัติ
374 5543 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2112223/02/256108:5012:10อนุมัติ
375 4915 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111623/02/256108:5012:10อนุมัติ
376 4933 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4111623/02/256113:0015:30อนุมัติ
377 5383 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112123/02/256108:5012:10อนุมัติ
378 5256 นายประไพ ศรีสมัย