ตรวจสอบข้อมูลการจองห้อง
  ค้นหาจาก วันที่ :  ถึง :  วัสถุประสงค์ขอใช้บริการ : 
ที่รหัส ชื่อผู้ขอใช้ห้องวัตถุประสงค์การขอใช้บริการห้องที่จองเลขที่ห้อง วันที่จอง (ว/ด/ป)เวลาเริ่มเวลาสิ้นสุดสถานะการจอง
1 5898 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)201/07/256107:0012:30อนุมัติ
2 6232 นายสมศักดิ์ อามาตร์สมบัติ ประชุมส่วนราชการ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และแนวนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ห้องสัตตบงกช (1120)606/07/256108:3016:30อนุมัติ
3 6230 นางสาววัลภา พ่อชมภู จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวนด้วยโปรแกรม ฆแพฟะแ้ ห้องสัตตบงกช (1120)607/07/256108:0010:00อนุมัติ
4 6227 นายประไพ ศรีสมัย อบรมโปรแกรม Scape .ให้ครูโรงเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)307/07/256108:3016:30อนุมัติ
5 6228 นายประไพ ศรีสมัย อบรมโปรแกรม Scape .ให้ครูโรงเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)308/07/256108:3016:30อนุมัติ
6 6224 นางสุภาวดี สามาทอง จัดอบรมโครงการเทคนิค up level ภาษาอังกฤษ ง่าย ๆ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ห้องสัตตบงกช (1120)611/07/256107:0017:00อนุมัติ
7 5899 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)215/07/256107:0012:30อนุมัติ
8 6214 นายพอเจตน์ เกษมสินธุ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบรรณานุกรมเพื่อการอ้างอิงฯ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)219/07/256108:3016:00อนุมัติ
9 6215 นายพอเจตน์ เกษมสินธุ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบรรณานุกรมเพื่อการอ้างอิงฯ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)220/07/256108:3016:00อนุมัติ
10 5900 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)205/08/256107:0012:30อนุมัติ
11 6179 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง ประชุมเปิดภาคเรียนหลักสูตรสาธาณสุขศาสตร์ ห้องสัตตบงกช (1120)606/08/256115:0017:00อนุมัติ
12 6188 นายคมสันต์ ด่านลาพล สัปดาห์วันวิทยาศษสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ห้องสัตตบงกช (1120)616/08/256108:0016:30อนุมัติ
13 6189 นายคมสันต์ ด่านลาพล สัปดาห์วันวิทยาศษสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ห้องสัตตบงกช (1120)617/08/256108:0016:30อนุมัติ
14 6190 นายคมสันต์ ด่านลาพล สัปดาห์วันวิทยาศษสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ห้องสัตตบงกช (1120)618/08/256108:0016:30อนุมัติ
15 5901 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)219/08/256107:0012:30อนุมัติ
16 6231 นางสาวอรอุมา น้อยเหลือง เพื่อใช้ในการอบรม ห้องสัตตบงกช (1120)619/08/256107:3015:00อนุมัติ
17 5902 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)202/09/256107:0012:30อนุมัติ
18 6233 นายสมศักดิ์ อามาตร์สมบัติ ประชุมส่วนราชการ เพื่อจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)305/09/256108:3016:30อนุมัติ
19 5903 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)216/09/256107:0012:30อนุมัติ
20 5904 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)207/10/256107:0012:00อนุมัติ
21 5905 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)221/10/256107:0012:30อนุมัติ
22 5906 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)204/11/256107:0012:30อนุมัติ
23 5907 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)218/11/256107:0012:00อนุมัติ
24 5908 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)202/12/256107:0012:30อนุมัติ
25 5909 นายภควัต ชัยวินิจ สอบตัวแทนประกันชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)216/12/256107:0012:30อนุมัติ