ตรวจสอบข้อมูลการจองห้อง
  ค้นหาจาก วันที่ :  ถึง :  วัสถุประสงค์ขอใช้บริการ : 
ที่รหัส ชื่อผู้ขอใช้ห้องวัตถุประสงค์การขอใช้บริการห้องที่จองเลขที่ห้อง วันที่จอง (ว/ด/ป)เวลาเริ่มเวลาสิ้นสุดสถานะการจอง
1 13703 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)313/05/256407:1020:30อนุมัติ
2 14268 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องสัตตบุษย์ 1125)9-113/05/256408:5012:10อนุมัติ
3 14283 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องสัตตบุษย์ 1125)9-113/05/256413:0016:20อนุมัติ
4 13840 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)314/05/256407:1020:30อนุมัติ
5 14205 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องสัตตบุษย์ 1125)9-117/05/256413:0016:20อนุมัติ
6 12393 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)317/05/256407:1020:30อนุมัติ
7 13022 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )117/05/256407:1020:30อนุมัติ
8 12708 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)318/05/256407:1020:30อนุมัติ
9 14222 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องสัตตบุษย์ 1125)9-118/05/256408:5011:20อนุมัติ
10 14238 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องสัตตบุษย์ 1125)9-118/05/256413:0016:20อนุมัติ
11 14254 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องสัตตบุษย์ 1125)9-119/05/256408:5016:20อนุมัติ
12 13337 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)319/05/256407:1020:30อนุมัติ
13 14284 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องสัตตบุษย์ 1125)9-120/05/256413:0016:20อนุมัติ
14 14269 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องสัตตบุษย์ 1125)9-120/05/256408:5012:10อนุมัติ
15 14381 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)420/05/256407:3016:30รออนุมัติ
16 14387 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)220/05/256407:3016:30รออนุมัติ
17 14391 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)520/05/256407:3016:30รออนุมัติ
18 14397 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1123-1124)920/05/256407:3016:30รออนุมัติ
19 13704 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)320/05/256407:1020:30อนุมัติ
20 13841 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)321/05/256407:1020:30อนุมัติ
21 14398 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1123-1124)921/05/256407:3016:30รออนุมัติ
22 14392 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)521/05/256407:3016:30รออนุมัติ
23 14388 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)221/05/256407:3016:30รออนุมัติ
24 14382 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)421/05/256407:3016:30รออนุมัติ
25 14383 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)422/05/256407:3016:30รออนุมัติ
26 14389 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)222/05/256407:3016:30รออนุมัติ
27 14393 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)522/05/256407:3016:30รออนุมัติ
28 14399 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1123-1124)922/05/256407:3016:30รออนุมัติ
29 14400 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1123-1124)923/05/256407:3016:30รออนุมัติ
30 14394 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)523/05/256407:3016:30รออนุมัติ
31 14390 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)223/05/256407:3016:30รออนุมัติ
32 14384 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)423/05/256407:3016:30รออนุมัติ
33 14375 นางสาวอรอุมา น้อยเหลือง จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ และจัดกิจกรรมสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ ห้องสัตตบงกช (1120)623/05/256408:0016:30อนุมัติ
34 14376 นางสาวอรอุมา น้อยเหลือง จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ และจัดกิจกรรมสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ ห้องสัตตบงกช (1120)624/05/256408:0016:30อนุมัติ
35 14206 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องสัตตบุษย์ 1125)9-124/05/256413:0016:20อนุมัติ
36 13023 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )124/05/256407:1020:30อนุมัติ
37 12394 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)324/05/256407:1020:30อนุมัติ
38 12709 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)325/05/256407:1020:30อนุมัติ
39 14223 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องสัตตบุษย์ 1125)9-125/05/256408:5011:20อนุมัติ
40 14239 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องสัตตบุษย์ 1125)9-125/05/256413:0016:20อนุมัติ
41 14255 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องสัตตบุษย์ 1125)9-126/05/256408:5016:20อนุมัติ
42 13338 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)326/05/256407:1020:30อนุมัติ
43 14270 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องสัตตบุษย์ 1125)9-127/05/256408:5012:10อนุมัติ
44 14285 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องสัตตบุษย์ 1125)9-127/05/256413:0016:20อนุมัติ
45 13705 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)327/05/256407:1020:30อนุมัติ
46 13842 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)328/05/256407:1020:30อนุมัติ
47 14379 นายประไพ ศรีสมัย อบรมแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)229/05/256408:0016:20อนุมัติ
48 14385 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)429/05/256407:3016:30รออนุมัติ
49 14395 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)529/05/256407:3016:30รออนุมัติ
50 14396 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)530/05/256407:3016:30รออนุมัติ
51 14386 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)430/05/256407:3016:30รออนุมัติ
52 14380 นายประไพ ศรีสมัย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)230/05/256407:3016:30รออนุมัติ
53 14207 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องสัตตบุษย์ 1125)9-131/05/256413:0016:20อนุมัติ
54 13024 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )131/05/256407:1020:30อนุมัติ
55 12395 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)331/05/256407:1020:30อนุมัติ
56 12710 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)301/06/256407:1020:30อนุมัติ
57 13339 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)302/06/256407:1020:30อนุมัติ
58 13706 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)303/06/256407:1020:30อนุมัติ
59 13843 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)304/06/256407:1020:30อนุมัติ
60 13025 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )107/06/256407:1020:30อนุมัติ
61 12396 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)307/06/256407:1020:30อนุมัติ
62 12711 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)308/06/256407:1020:30อนุมัติ
63 13340 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)309/06/256407:1020:30อนุมัติ
64 13707 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)310/06/256407:1020:30อนุมัติ
65 13844 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)311/06/256407:1020:30อนุมัติ
66 13026 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )114/06/256407:1020:30อนุมัติ
67 12397 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)314/06/256407:1020:30อนุมัติ
68 12712 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)315/06/256407:1020:30อนุมัติ
69 13341 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)316/06/256407:1020:30อนุมัติ
70 13708 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)317/06/256407:1020:30อนุมัติ
71 13845 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)318/06/256407:1020:30อนุมัติ
72 13027 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )121/06/256407:1020:30อนุมัติ
73 12398 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)321/06/256407:1020:30อนุมัติ
74 12713 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)322/06/256407:1020:30อนุมัติ
75 13342 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)323/06/256407:1020:30อนุมัติ
76 13709 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)324/06/256407:1020:30อนุมัติ
77 13846 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)325/06/256407:1020:30อนุมัติ
78 13028 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )128/06/256407:1020:30อนุมัติ
79 12399 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)328/06/256407:1020:30อนุมัติ
80 12714 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)329/06/256407:1020:30อนุมัติ
81 13343 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)330/06/256407:1020:30อนุมัติ
82 13710 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)301/07/256407:1020:30อนุมัติ
83 13847 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)302/07/256407:1020:30อนุมัติ
84 13029 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )105/07/256407:1020:30อนุมัติ
85 12400 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)305/07/256407:1020:30อนุมัติ
86 12715 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)306/07/256407:1020:30อนุมัติ
87 13344 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)307/07/256407:1020:30อนุมัติ
88 13711 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)308/07/256407:1020:30อนุมัติ
89 13848 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)309/07/256407:1020:30อนุมัติ
90 13030 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )112/07/256407:1020:30อนุมัติ
91 12401 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)312/07/256407:1020:30อนุมัติ
92 12716 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)313/07/256407:1020:30อนุมัติ
93 13345 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)314/07/256407:1020:30อนุมัติ
94 13712 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)315/07/256407:1020:30อนุมัติ
95 13849 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)316/07/256407:1020:30อนุมัติ
96 13031 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )119/07/256407:1020:30อนุมัติ
97 12402 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)319/07/256407:1020:30อนุมัติ
98 12717 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)320/07/256407:1020:30อนุมัติ
99 13346 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)321/07/256407:1020:30อนุมัติ
100 13713 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)322/07/256407:1020:30อนุมัติ
101 13850 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)323/07/256407:1020:30อนุมัติ
102 13032 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )126/07/256407:1020:30อนุมัติ
103 12403 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)326/07/256407:1020:30อนุมัติ
104 12718 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)327/07/256407:1020:30อนุมัติ
105 13347 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)328/07/256407:1020:30อนุมัติ
106 13714 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)329/07/256407:1020:30อนุมัติ
107 13851 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)330/07/256407:1020:30อนุมัติ
108 13033 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )102/08/256407:1020:30อนุมัติ
109 12404 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)302/08/256407:1020:30อนุมัติ
110 12719 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)303/08/256407:1020:30อนุมัติ
111 13348 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)304/08/256407:1020:30อนุมัติ
112 13715 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)305/08/256407:1020:30อนุมัติ
113 13852 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)306/08/256407:1020:30อนุมัติ
114 13034 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )109/08/256407:1020:30อนุมัติ
115 12405 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)309/08/256407:1020:30อนุมัติ
116 12720 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)310/08/256407:1020:30อนุมัติ
117 13349 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)311/08/256407:1020:30อนุมัติ
118 13716 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)312/08/256407:1020:30อนุมัติ
119 13853 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)313/08/256407:1020:30อนุมัติ
120 13035 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )116/08/256407:1020:30อนุมัติ
121 12406 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)316/08/256407:1020:30อนุมัติ
122 12721 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)317/08/256407:1020:30อนุมัติ
123 13350 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)318/08/256407:1020:30อนุมัติ
124 13717 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)319/08/256407:1020:30อนุมัติ
125 13854 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)320/08/256407:1020:30อนุมัติ
126 13036 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )123/08/256407:1020:30อนุมัติ
127 12407 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)323/08/256407:1020:30อนุมัติ
128 12722 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)324/08/256407:1020:30อนุมัติ
129 13351 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)325/08/256407:1020:30อนุมัติ
130 13718 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)326/08/256407:1020:30อนุมัติ
131 13855 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)327/08/256407:1020:30อนุมัติ
132 13037 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )130/08/256407:1020:30อนุมัติ
133 12408 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)330/08/256407:1020:30อนุมัติ
134 12723 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)331/08/256407:1020:30อนุมัติ
135 13352 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)301/09/256407:1020:30อนุมัติ
136 13719 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)302/09/256407:1020:30อนุมัติ
137 13856 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)303/09/256407:1020:30อนุมัติ
138 13038 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )106/09/256407:1020:30อนุมัติ
139 12409 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)306/09/256407:1020:30อนุมัติ
140 12724 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)307/09/256407:1020:30อนุมัติ
141 13353 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)308/09/256407:1020:30อนุมัติ
142 13720 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)309/09/256407:1020:30อนุมัติ
143 13857 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)310/09/256407:1020:30อนุมัติ
144 13039 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )113/09/256407:1020:30อนุมัติ
145 12410 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)313/09/256407:1020:30อนุมัติ
146 12725 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)314/09/256407:1020:30อนุมัติ
147 13354 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)315/09/256407:1020:30อนุมัติ
148 13721 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)316/09/256407:1020:30อนุมัติ
149 13858 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)317/09/256407:1020:30อนุมัติ
150 13040 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )120/09/256407:1020:30อนุมัติ
151 12411 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)320/09/256407:1020:30อนุมัติ
152 12726 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)321/09/256407:1020:30อนุมัติ
153 13355 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)322/09/256407:1020:30อนุมัติ
154 13722 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)323/09/256407:1020:30อนุมัติ
155 13859 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)324/09/256407:1020:30อนุมัติ
156 13041 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )127/09/256407:1020:30อนุมัติ
157 12412 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)327/09/256407:1020:30อนุมัติ
158 12727 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)328/09/256407:1020:30อนุมัติ
159 13356 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)329/09/256407:1020:30อนุมัติ
160 13723 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)330/09/256407:1020:30อนุมัติ
161 13860 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)301/10/256407:1020:30อนุมัติ
162 13042 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )104/10/256407:1020:30อนุมัติ
163 12413 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)304/10/256407:1020:30อนุมัติ
164 12728 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)305/10/256407:1020:30อนุมัติ
165 13357 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)306/10/256407:1020:30อนุมัติ
166 13724 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)307/10/256407:1020:30อนุมัติ
167 13861 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)308/10/256407:1020:30อนุมัติ
168 13043 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )111/10/256407:1020:30อนุมัติ
169 12414 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)311/10/256407:1020:30อนุมัติ
170 12729 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)312/10/256407:1020:30อนุมัติ
171 13358 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)313/10/256407:1020:30อนุมัติ
172 13725 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)314/10/256407:1020:30อนุมัติ
173 13862 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)315/10/256407:1020:30อนุมัติ
174 13044 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )118/10/256407:1020:30อนุมัติ
175 12415 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)318/10/256407:1020:30อนุมัติ
176 12730 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)319/10/256407:1020:30อนุมัติ
177 13359 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)320/10/256407:1020:30อนุมัติ
178 13726 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)321/10/256407:1020:30อนุมัติ
179 13863 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)322/10/256407:1020:30อนุมัติ
180 13045 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )125/10/256407:1020:30อนุมัติ
181 12416 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)325/10/256407:1020:30อนุมัติ
182 12731 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)326/10/256407:1020:30อนุมัติ
183 13360 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)327/10/256407:1020:30อนุมัติ
184 13727 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)328/10/256407:1020:30อนุมัติ
185 13864 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)329/10/256407:1020:30อนุมัติ
186 13046 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )101/11/256407:1020:30อนุมัติ
187 12417 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)301/11/256407:1020:30อนุมัติ
188 12732 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)302/11/256407:1020:30อนุมัติ
189 13361 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)303/11/256407:1020:30อนุมัติ
190 13728 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)304/11/256407:1020:30อนุมัติ
191 13865 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)305/11/256407:1020:30อนุมัติ
192 13047 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )108/11/256407:1020:30อนุมัติ
193 12418 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)308/11/256407:1020:30อนุมัติ
194 12733 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)309/11/256407:1020:30อนุมัติ
195 13362 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)310/11/256407:1020:30อนุมัติ
196 13729 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)311/11/256407:1020:30อนุมัติ
197 13866 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)312/11/256407:1020:30อนุมัติ
198 13048 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )115/11/256407:1020:30อนุมัติ
199 12419 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)315/11/256407:1020:30อนุมัติ
200 12734 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)316/11/256407:1020:30อนุมัติ
201 13363 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)317/11/256407:1020:30อนุมัติ
202 13730 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)318/11/256407:1020:30อนุมัติ
203 13867 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)319/11/256407:1020:30อนุมัติ
204 13049 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )122/11/256407:1020:30อนุมัติ
205 12420 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)322/11/256407:1020:30อนุมัติ
206 12735 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)323/11/256407:1020:30อนุมัติ
207 13364 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)324/11/256407:1020:30อนุมัติ
208 13731 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)325/11/256407:1020:30อนุมัติ
209 13868 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)326/11/256407:1020:30อนุมัติ
210 13050 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )129/11/256407:1020:30อนุมัติ
211 12421 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)329/11/256407:1020:30อนุมัติ
212 12736 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)330/11/256407:1020:30อนุมัติ
213 13365 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)301/12/256407:1020:30อนุมัติ
214 13732 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)302/12/256407:1020:30อนุมัติ
215 13869 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)303/12/256407:1020:30อนุมัติ
216 13051 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )106/12/256407:1020:30อนุมัติ
217 12422 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)306/12/256407:1020:30อนุมัติ
218 12737 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)307/12/256407:1020:30อนุมัติ
219 13366 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)308/12/256407:1020:30อนุมัติ
220 13733 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)309/12/256407:1020:30อนุมัติ
221 13870 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)310/12/256407:1020:30อนุมัติ
222 13052 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )113/12/256407:1020:30อนุมัติ
223 12423 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)313/12/256407:1020:30อนุมัติ
224 12738 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)314/12/256407:1020:30อนุมัติ
225 13367 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)315/12/256407:1020:30อนุมัติ
226 13734 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)316/12/256407:1020:30อนุมัติ
227 13871 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)317/12/256407:1020:30อนุมัติ
228 13053 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )120/12/256407:1020:30อนุมัติ
229 12424 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)320/12/256407:1020:30อนุมัติ
230 12739 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)321/12/256407:1020:30อนุมัติ
231 13368 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)322/12/256407:1020:30อนุมัติ
232 13735 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)323/12/256407:1020:30อนุมัติ
233 13872 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)324/12/256407:1020:30อนุมัติ
234 13054 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )127/12/256407:1020:30อนุมัติ
235 12425 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)327/12/256407:1020:30อนุมัติ
236 12740 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)328/12/256407:1020:30อนุมัติ
237 13369 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)329/12/256407:1020:30อนุมัติ
238 13736 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)330/12/256407:1020:30อนุมัติ
239 13873 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้อง Coworking Space (1113 - 1114)331/12/256407:1020:30อนุมัติ