ตรวจสอบข้อมูลการจองห้อง
  ค้นหาจาก วันที่ :  ถึง :  วัสถุประสงค์ขอใช้บริการ : 
ที่รหัส ชื่อผู้ขอใช้ห้องวัตถุประสงค์การขอใช้บริการห้องที่จองเลขที่ห้อง วันที่จอง (ว/ด/ป)เวลาเริ่มเวลาสิ้นสุดสถานะการจอง
1 10780 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)823/09/256308:0009:40อนุมัติ
2 10799 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)823/09/256310:3012:10อนุมัติ
3 10818 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)823/09/256313:5015:30อนุมัติ
4 10976 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)423/09/256308:0009:40อนุมัติ
5 10995 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)423/09/256310:3012:10อนุมัติ
6 11014 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)423/09/256313:5015:30อนุมัติ
7 11173 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)523/09/256313:5015:30อนุมัติ
8 11495 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)923/09/256307:1020:30อนุมัติ
9 11625 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)723/09/256307:1020:30อนุมัติ
10 11767 นางสุภาวดี สามาทอง เพื่ออบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-123/09/256308:3016:30อนุมัติ
11 11781 นางสุภาวดี สามาทอง เพื่ออบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ห้องสัตตบงกช (1120)623/09/256308:0012:00อนุมัติ
12 11784 นางสุภาวดี สามาทอง เพื่ออบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)223/09/256309:0012:00อนุมัติ
13 11793 นางสาวน้ำฝน หาวัง จัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยทางศิลปกรรม ห้องสัตตบงกช (1120)623/09/256313:0016:30ไม่อนุมัติ
14 11779 นางสุภาวดี สามาทอง เพื่ออบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-124/09/256315:0016:30อนุมัติ
15 11773 ดร.พัทธนันท์ ชมภูนุช สอบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ค่าคุณภาพของเครื่องมือที่ในการวัดผลทางการศึกษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)324/09/256313:0016:00อนุมัติ
16 11516 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)924/09/256307:1020:30อนุมัติ
17 11312 นางสาวน้ำฝน หาวัง จัดการเรียนการสอนศิลปะภาพถ่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)224/09/256313:0016:00อนุมัติ
18 11398 นางสาวสาวิณีย์ พิทักษ์เทพสมบัติ ใช้สอนรายวิชาโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)724/09/256309:3012:00อนุมัติ
19 11194 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)524/09/256309:4012:10อนุมัติ
20 11215 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)524/09/256313:5015:30อนุมัติ
21 11035 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)424/09/256309:4012:10อนุมัติ
22 11056 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)424/09/256313:5015:30อนุมัติ
23 10839 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)824/09/256308:0009:40อนุมัติ
24 10860 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)824/09/256310:3012:10อนุมัติ
25 10880 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)825/09/256310:3012:10อนุมัติ
26 11077 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)425/09/256308:0009:40อนุมัติ
27 11236 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)525/09/256308:0009:40อนุมัติ
28 11256 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)525/09/256307:1008:00อนุมัติ
29 11276 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)525/09/256313:5015:30อนุมัติ
30 11536 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)925/09/256307:1020:30อนุมัติ
31 11762 นายอภิสิทธิ์ โสรินทร์ จัดอบรมการ spss ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)225/09/256307:0016:30อนุมัติ
32 11789 นางสุภาวดี สามาทอง เพื่ออบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ห้องสัตตบุษย์ (1125)9-125/09/256309:0012:00อนุมัติ
33 11792 นางกันยมาศ สงวนศักดิ์ จัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ รายวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)325/09/256313:0016:00อนุมัติ
34 11786 นายฤทธิไกร สุทธิ จำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด สำหรับการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 10 หน่วยงาน ห้องสัตตบงกช (1120)625/09/256310:3012:00อนุมัติ
35 11656 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)725/09/256307:1020:30อนุมัติ
36 11674 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)726/09/256307:1020:30อนุมัติ
37 11752 นายนพรุจ มุสิกะโปดก เขียนแบบก่อสร้าง ห้องสัตตบงกช (1120)626/09/256307:0016:30อนุมัติ
38 11555 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)926/09/256307:1020:30อนุมัติ
39 11575 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)927/09/256307:1020:30อนุมัติ
40 11753 นายนพรุจ มุสิกะโปดก เขียนแบบก่อสร้าง ห้องสัตตบงกช (1120)627/09/256307:0016:30อนุมัติ
41 11692 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)727/09/256307:1020:30อนุมัติ
42 11774 ดร.พัทธนันท์ ชมภูนุช สอบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ค่าคุณภาพของเครื่องมือที่ในการวัดผลทางการศึกษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)328/09/256313:0016:00อนุมัติ
43 11596 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)728/09/256307:1020:30อนุมัติ
44 11294 นางสาววัลภา พ่อชมภู สอบวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์ (อ.จิรวัฒน์ กันทะโล) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)328/09/256311:3012:30อนุมัติ
45 11420 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี การเรียนการสอน ห้องมินิเธียเตอร์128/09/256313:0016:20อนุมัติ
46 11457 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)928/09/256307:1020:30อนุมัติ
47 11118 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)528/09/256313:5016:20อนุมัติ
48 11097 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)528/09/256309:4012:10อนุมัติ
49 10900 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)428/09/256308:0009:40อนุมัติ
50 10921 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)428/09/256313:5016:20อนุมัติ
51 10725 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)828/09/256316:2018:00อนุมัติ
52 10635 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)828/09/256310:3012:10อนุมัติ
53 10656 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )128/09/256307:1008:00อนุมัติ
54 10680 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)428/09/256307:1008:00อนุมัติ
55 10704 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)828/09/256313:5015:30อนุมัติ
56 10745 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)829/09/256310:3012:10อนุมัติ
57 10763 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)829/09/256313:5015:30อนุมัติ
58 10941 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงด้านการอกแบบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)429/09/256310:3012:10อนุมัติ
59 10959 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)429/09/256313:5016:20อนุมัติ
60 11138 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)529/09/256309:4012:10อนุมัติ
61 11156 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)529/09/256313:5016:20อนุมัติ
62 11477 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)929/09/256307:1020:30อนุมัติ
63 11438 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี การเรียนการสอน ห้องมินิเธียเตอร์129/09/256313:0016:20อนุมัติ
64 11337 นางสาวน้ำฝน หาวัง จักการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเพื่องานศิลปกรรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)229/09/256308:0010:30อนุมัติ
65 11409 นางสาวสาวิณีย์ พิทักษ์เทพสมบัติ ใช้สอนรายวิชาพิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)729/09/256309:3012:00อนุมัติ
66 11787 นางสาวศิริพร โพธิ์ศรี วิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)330/09/256310:3012:00อนุมัติ
67 11626 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)730/09/256307:1020:30อนุมัติ
68 11496 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)930/09/256307:1020:30อนุมัติ
69 11174 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)530/09/256313:5015:30อนุมัติ
70 10977 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)430/09/256308:0009:40อนุมัติ
71 11015 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)430/09/256313:5015:30อนุมัติ
72 10996 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)430/09/256310:3012:10อนุมัติ
73 10819 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)830/09/256313:5015:30อนุมัติ
74 10800 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)830/09/256310:3012:10อนุมัติ
75 10781 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)830/09/256308:0009:40อนุมัติ
76 10861 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)801/10/256310:3012:10อนุมัติ
77 10840 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)801/10/256308:0009:40อนุมัติ
78 11057 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)401/10/256313:5015:30อนุมัติ
79 11036 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)401/10/256309:4012:10อนุมัติ
80 11216 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)501/10/256313:5015:30อนุมัติ
81 11195 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)501/10/256309:4012:10อนุมัติ
82 11517 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)901/10/256307:1020:30อนุมัติ
83 11399 นางสาวสาวิณีย์ พิทักษ์เทพสมบัติ ใช้สอนรายวิชาโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)701/10/256309:3012:00อนุมัติ
84 11313 นางสาวน้ำฝน หาวัง จัดการเรียนการสอนศิลปะภาพถ่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)201/10/256313:0016:00อนุมัติ
85 11277 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)502/10/256313:5015:30อนุมัติ
86 11537 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)902/10/256307:1020:30อนุมัติ
87 11657 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)702/10/256307:1020:30อนุมัติ
88 11257 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)502/10/256307:1008:00อนุมัติ
89 11237 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)502/10/256308:0009:40อนุมัติ
90 11078 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)402/10/256308:0009:40อนุมัติ
91 10881 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)802/10/256310:3012:10อนุมัติ
92 11675 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)703/10/256307:1020:30อนุมัติ
93 11556 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)903/10/256307:1020:30อนุมัติ
94 11576 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)904/10/256307:1020:30อนุมัติ
95 11693 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)704/10/256307:1020:30อนุมัติ
96 11597 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)705/10/256307:1020:30อนุมัติ
97 11295 นางสาววัลภา พ่อชมภู สอบวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์ (อ.จิรวัฒน์ กันทะโล) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)305/10/256310:3012:30อนุมัติ
98 11421 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี การเรียนการสอน ห้องมินิเธียเตอร์105/10/256313:0016:20อนุมัติ
99 11458 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)905/10/256307:1020:30อนุมัติ
100 10901 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)405/10/256308:0009:40อนุมัติ
101 10922 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)405/10/256313:5016:20อนุมัติ
102 10726 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)805/10/256316:2018:00อนุมัติ
103 10705 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)805/10/256313:5015:30อนุมัติ
104 10681 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)405/10/256307:1008:00อนุมัติ
105 10657 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )105/10/256307:1008:00อนุมัติ
106 10636 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)805/10/256310:3012:10อนุมัติ
107 11098 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)505/10/256309:4012:10อนุมัติ
108 11119 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)505/10/256313:5016:20อนุมัติ
109 11139 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)506/10/256309:4012:10อนุมัติ
110 11157 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)506/10/256313:5016:20อนุมัติ
111 10960 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)406/10/256313:5016:20อนุมัติ
112 10746 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)806/10/256310:3012:10อนุมัติ
113 10764 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)806/10/256313:5015:30อนุมัติ
114 10942 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงด้านการอกแบบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)406/10/256310:3012:10อนุมัติ
115 11478 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)906/10/256307:1020:30อนุมัติ
116 11439 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี การเรียนการสอน ห้องมินิเธียเตอร์106/10/256313:0016:20อนุมัติ
117 11338 นางสาวน้ำฝน หาวัง จักการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเพื่องานศิลปกรรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)206/10/256308:0010:30อนุมัติ
118 11410 นางสาวสาวิณีย์ พิทักษ์เทพสมบัติ ใช้สอนรายวิชาพิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)706/10/256309:3012:00อนุมัติ
119 11627 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)707/10/256307:1020:30อนุมัติ
120 11497 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)907/10/256307:1020:30อนุมัติ
121 10801 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)807/10/256310:3012:10อนุมัติ
122 10820 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)807/10/256313:5015:30อนุมัติ
123 10782 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)807/10/256308:0009:40อนุมัติ
124 10978 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)407/10/256308:0009:40อนุมัติ
125 10997 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)407/10/256310:3012:10อนุมัติ
126 11016 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)407/10/256313:5015:30อนุมัติ
127 11175 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)507/10/256313:5015:30อนุมัติ
128 11196 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)508/10/256309:4012:10อนุมัติ
129 11217 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)508/10/256313:5015:30อนุมัติ
130 11037 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)408/10/256309:4012:10อนุมัติ
131 11058 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)408/10/256313:5015:30อนุมัติ
132 10841 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)808/10/256308:0009:40อนุมัติ
133 10862 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)808/10/256310:3012:10อนุมัติ
134 11518 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)908/10/256307:1020:30อนุมัติ
135 11400 นางสาวสาวิณีย์ พิทักษ์เทพสมบัติ ใช้สอนรายวิชาโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)708/10/256309:3012:00อนุมัติ
136 11314 นางสาวน้ำฝน หาวัง จัดการเรียนการสอนศิลปะภาพถ่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)208/10/256313:0016:00อนุมัติ
137 11278 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)509/10/256313:5015:30อนุมัติ
138 11538 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)909/10/256307:1020:30อนุมัติ
139 11658 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)709/10/256307:1020:30อนุมัติ
140 10882 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)809/10/256310:3012:10อนุมัติ
141 11079 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)409/10/256308:0009:40อนุมัติ
142 11238 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)509/10/256308:0009:40อนุมัติ
143 11258 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)509/10/256307:1008:00อนุมัติ
144 11676 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)710/10/256307:1020:30อนุมัติ
145 11557 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)910/10/256307:1020:30อนุมัติ
146 11577 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)911/10/256307:1020:30อนุมัติ
147 11694 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)711/10/256307:1020:30อนุมัติ
148 11598 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)712/10/256307:1020:30อนุมัติ
149 11296 นางสาววัลภา พ่อชมภู สอบวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์ (อ.จิรวัฒน์ กันทะโล) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)312/10/256310:3012:30อนุมัติ
150 11422 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี การเรียนการสอน ห้องมินิเธียเตอร์112/10/256313:0016:20อนุมัติ
151 11459 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)912/10/256307:1020:30อนุมัติ
152 11120 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)512/10/256313:5016:20อนุมัติ
153 11099 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)512/10/256309:4012:10อนุมัติ
154 10902 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)412/10/256308:0009:40อนุมัติ
155 10923 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)412/10/256313:5016:20อนุมัติ
156 10727 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)812/10/256316:2018:00อนุมัติ
157 10637 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)812/10/256310:3012:10อนุมัติ
158 10658 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )112/10/256307:1008:00อนุมัติ
159 10682 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)412/10/256307:1008:00อนุมัติ
160 10706 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)812/10/256313:5015:30อนุมัติ
161 10783 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)814/10/256308:0009:40อนุมัติ
162 10821 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)814/10/256313:5015:30อนุมัติ
163 10802 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)814/10/256310:3012:10อนุมัติ
164 11017 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)414/10/256313:5015:30อนุมัติ
165 10998 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)414/10/256310:3012:10อนุมัติ
166 10979 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)414/10/256308:0009:40อนุมัติ
167 11176 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)514/10/256313:5015:30อนุมัติ
168 11628 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)714/10/256307:1020:30อนุมัติ
169 11498 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)914/10/256307:1020:30อนุมัติ
170 11388 นางสาวศิริพร โพธิ์ศรี อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)314/10/256308:3016:30อนุมัติ
171 11389 นางสาวศิริพร โพธิ์ศรี อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)315/10/256308:3016:30อนุมัติ
172 11519 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)915/10/256307:1020:30อนุมัติ
173 11401 นางสาวสาวิณีย์ พิทักษ์เทพสมบัติ ใช้สอนรายวิชาโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)715/10/256309:3012:00อนุมัติ
174 11315 นางสาวน้ำฝน หาวัง จัดการเรียนการสอนศิลปะภาพถ่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)215/10/256313:0016:00อนุมัติ
175 11218 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)515/10/256313:5015:30อนุมัติ
176 11197 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)515/10/256309:4012:10อนุมัติ
177 11059 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)415/10/256313:5015:30อนุมัติ
178 11038 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)415/10/256309:4012:10อนุมัติ
179 10863 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)815/10/256310:3012:10อนุมัติ
180 10842 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)815/10/256308:0009:40อนุมัติ
181 10883 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)816/10/256310:3012:10อนุมัติ
182 11080 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)416/10/256308:0009:40อนุมัติ
183 11259 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)516/10/256307:1008:00อนุมัติ
184 11239 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)516/10/256308:0009:40อนุมัติ
185 11279 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)516/10/256313:5015:30อนุมัติ
186 11539 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)916/10/256307:1020:30อนุมัติ
187 11390 นางสาวศิริพร โพธิ์ศรี อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)316/10/256308:3016:30อนุมัติ
188 11659 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)716/10/256307:1020:30อนุมัติ
189 11677 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)717/10/256307:1020:30อนุมัติ
190 11558 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)917/10/256307:1020:30อนุมัติ
191 11578 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)918/10/256307:1020:30อนุมัติ
192 11695 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)718/10/256307:1020:30อนุมัติ
193 11599 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)719/10/256307:1020:30อนุมัติ
194 11297 นางสาววัลภา พ่อชมภู สอบวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์ (อ.จิรวัฒน์ กันทะโล) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)319/10/256310:3012:30อนุมัติ
195 11460 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)919/10/256307:1020:30อนุมัติ
196 11423 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี การเรียนการสอน ห้องมินิเธียเตอร์119/10/256313:0016:20อนุมัติ
197 11121 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)519/10/256313:5016:20อนุมัติ
198 11100 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)519/10/256309:4012:10อนุมัติ
199 10903 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)419/10/256308:0009:40อนุมัติ
200 10924 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)419/10/256313:5016:20อนุมัติ
201 10728 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)819/10/256316:2018:00อนุมัติ
202 10707 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)819/10/256313:5015:30อนุมัติ
203 10683 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)419/10/256307:1008:00อนุมัติ
204 10659 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )119/10/256307:1008:00อนุมัติ
205 10638 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)819/10/256310:3012:10อนุมัติ
206 10747 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)820/10/256310:3012:10อนุมัติ
207 10765 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)820/10/256313:5015:30อนุมัติ
208 10943 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงด้านการอกแบบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)420/10/256310:3012:10อนุมัติ
209 10961 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)420/10/256313:5016:20อนุมัติ
210 11140 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)520/10/256309:4012:10อนุมัติ
211 11158 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)520/10/256313:5016:20อนุมัติ
212 11440 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี การเรียนการสอน ห้องมินิเธียเตอร์120/10/256313:0016:20อนุมัติ
213 11479 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)920/10/256307:1020:30อนุมัติ
214 11339 นางสาวน้ำฝน หาวัง จักการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเพื่องานศิลปกรรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)220/10/256308:0010:30อนุมัติ
215 11609 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)720/10/256307:1020:30อนุมัติ
216 11629 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)721/10/256307:1020:30อนุมัติ
217 11499 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)921/10/256307:1020:30อนุมัติ
218 11177 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)521/10/256313:5015:30อนุมัติ
219 10980 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)421/10/256308:0009:40อนุมัติ
220 10999 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)421/10/256310:3012:10อนุมัติ
221 11018 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)421/10/256313:5015:30อนุมัติ
222 10803 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)821/10/256310:3012:10อนุมัติ
223 10822 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)821/10/256313:5015:30อนุมัติ
224 10784 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)821/10/256308:0009:40อนุมัติ
225 10843 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)822/10/256308:0009:40อนุมัติ
226 10864 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)822/10/256310:3012:10อนุมัติ
227 11039 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)422/10/256309:4012:10อนุมัติ
228 11060 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)422/10/256313:5015:30อนุมัติ
229 11198 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)522/10/256309:4012:10อนุมัติ
230 11219 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)522/10/256313:5015:30อนุมัติ
231 11520 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)922/10/256307:1020:30อนุมัติ
232 11316 นางสาวน้ำฝน หาวัง จัดการเรียนการสอนศิลปะภาพถ่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)222/10/256313:0016:00อนุมัติ
233 11640 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)722/10/256307:1020:30อนุมัติ
234 11678 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)724/10/256307:1020:30อนุมัติ
235 11559 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)924/10/256307:1020:30อนุมัติ
236 11579 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)925/10/256307:1020:30อนุมัติ
237 11696 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)725/10/256307:1020:30อนุมัติ
238 11600 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)726/10/256307:1020:30อนุมัติ
239 11298 นางสาววัลภา พ่อชมภู สอบวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์ (อ.จิรวัฒน์ กันทะโล) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)326/10/256311:3012:30อนุมัติ
240 11461 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)926/10/256307:1020:30อนุมัติ
241 11424 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี การเรียนการสอน ห้องมินิเธียเตอร์126/10/256313:0016:20อนุมัติ
242 11122 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)526/10/256313:5016:20อนุมัติ
243 11101 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)526/10/256309:4012:10อนุมัติ
244 10925 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)426/10/256313:5016:20อนุมัติ
245 10904 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)426/10/256308:0009:40อนุมัติ
246 10729 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)826/10/256316:2018:00อนุมัติ
247 10639 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)826/10/256310:3012:10อนุมัติ
248 10660 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )126/10/256307:1008:00อนุมัติ
249 10684 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)426/10/256307:1008:00อนุมัติ
250 10708 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)826/10/256313:5015:30อนุมัติ
251 10748 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)827/10/256310:3012:10อนุมัติ
252 10766 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)827/10/256313:5015:30อนุมัติ
253 10944 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงด้านการอกแบบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)427/10/256310:3012:10อนุมัติ
254 10962 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)427/10/256313:5016:20อนุมัติ
255 11141 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)527/10/256309:4012:10อนุมัติ
256 11159 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)527/10/256313:5016:20อนุมัติ
257 11441 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี การเรียนการสอน ห้องมินิเธียเตอร์127/10/256313:0016:20อนุมัติ
258 11480 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)927/10/256307:1020:30อนุมัติ
259 11340 นางสาวน้ำฝน หาวัง จักการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเพื่องานศิลปกรรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)227/10/256308:0010:30อนุมัติ
260 11610 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)727/10/256307:1020:30อนุมัติ
261 11630 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)728/10/256307:1020:30อนุมัติ
262 11500 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)928/10/256307:1020:30อนุมัติ
263 11178 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)528/10/256313:5015:30อนุมัติ
264 10981 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)428/10/256308:0009:40อนุมัติ
265 11019 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)428/10/256313:5015:30อนุมัติ
266 11000 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)428/10/256310:3012:10อนุมัติ
267 10823 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)828/10/256313:5015:30อนุมัติ
268 10804 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)828/10/256310:3012:10อนุมัติ
269 10785 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)828/10/256308:0009:40อนุมัติ
270 10865 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)829/10/256310:3012:10อนุมัติ
271 10844 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)829/10/256308:0009:40อนุมัติ
272 11061 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)429/10/256313:5015:30อนุมัติ
273 11040 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)429/10/256309:4012:10อนุมัติ
274 11220 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)529/10/256313:5015:30อนุมัติ
275 11199 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)529/10/256309:4012:10อนุมัติ
276 11521 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)929/10/256307:1020:30อนุมัติ
277 11317 นางสาวน้ำฝน หาวัง จัดการเรียนการสอนศิลปะภาพถ่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)229/10/256313:0016:00อนุมัติ
278 11641 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)729/10/256307:1020:30อนุมัติ
279 11660 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)730/10/256307:1020:30อนุมัติ
280 11280 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)530/10/256313:5015:30อนุมัติ
281 11540 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)930/10/256307:1020:30อนุมัติ
282 11240 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)530/10/256308:0009:40อนุมัติ
283 11260 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)530/10/256307:1008:00อนุมัติ
284 11081 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)430/10/256308:0009:40อนุมัติ
285 10884 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)830/10/256310:3012:10อนุมัติ
286 11560 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)931/10/256307:1020:30อนุมัติ
287 11679 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)731/10/256307:1020:30อนุมัติ
288 11697 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)701/11/256307:1020:30อนุมัติ
289 11580 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)901/11/256307:1020:30อนุมัติ
290 11601 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)702/11/256307:1020:30อนุมัติ
291 11299 นางสาววัลภา พ่อชมภู สอบวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์ (อ.จิรวัฒน์ กันทะโล) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114)302/11/256310:3012:30อนุมัติ
292 11462 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)902/11/256307:1020:30อนุมัติ
293 11425 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี การเรียนการสอน ห้องมินิเธียเตอร์102/11/256313:0016:20อนุมัติ
294 10905 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)402/11/256308:0009:40อนุมัติ
295 10926 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)402/11/256313:5016:20อนุมัติ
296 10730 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)802/11/256316:2018:00อนุมัติ
297 10709 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)802/11/256313:5015:30อนุมัติ
298 10685 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)402/11/256307:1008:00อนุมัติ
299 10661 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )102/11/256307:1008:00อนุมัติ
300 10640 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)802/11/256310:3012:10อนุมัติ
301 11102 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)502/11/256309:4012:10อนุมัติ
302 11123 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)502/11/256313:5016:20อนุมัติ
303 11142 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)503/11/256309:4012:10อนุมัติ
304 11160 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)503/11/256313:5016:20อนุมัติ
305 10963 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)403/11/256313:5016:20อนุมัติ
306 10749 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)803/11/256310:3012:10อนุมัติ
307 10767 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)803/11/256313:5015:30อนุมัติ
308 10945 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงด้านการอกแบบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)403/11/256310:3012:10อนุมัติ
309 11442 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี การเรียนการสอน ห้องมินิเธียเตอร์103/11/256313:0016:20อนุมัติ
310 11481 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)903/11/256307:1020:30อนุมัติ
311 11341 นางสาวน้ำฝน หาวัง จักการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเพื่องานศิลปกรรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)203/11/256308:0010:30อนุมัติ
312 11611 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)703/11/256307:1020:30อนุมัติ
313 11631 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)704/11/256307:1020:30อนุมัติ
314 11501 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)904/11/256307:1020:30อนุมัติ
315 10805 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)804/11/256310:3012:10อนุมัติ
316 10824 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)804/11/256313:5015:30อนุมัติ
317 10786 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)804/11/256308:0009:40อนุมัติ
318 10982 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)404/11/256308:0009:40อนุมัติ
319 11001 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)404/11/256310:3012:10อนุมัติ
320 11020 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)404/11/256313:5015:30อนุมัติ
321 11179 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)504/11/256313:5015:30อนุมัติ
322 11200 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)505/11/256309:4012:10อนุมัติ
323 11221 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)505/11/256313:5015:30อนุมัติ
324 11041 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)405/11/256309:4012:10อนุมัติ
325 11062 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)405/11/256313:5015:30อนุมัติ
326 10845 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)805/11/256308:0009:40อนุมัติ
327 10866 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)805/11/256310:3012:10อนุมัติ
328 11522 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)905/11/256307:1020:30อนุมัติ
329 11318 นางสาวน้ำฝน หาวัง จัดการเรียนการสอนศิลปะภาพถ่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)205/11/256313:0016:00อนุมัติ
330 11642 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)705/11/256307:1020:30อนุมัติ
331 11661 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)706/11/256307:1020:30อนุมัติ
332 11281 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)506/11/256313:5015:30อนุมัติ
333 11541 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)906/11/256307:1020:30อนุมัติ
334 10885 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)806/11/256310:3012:10อนุมัติ
335 11082 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)406/11/256308:0009:40อนุมัติ
336 11261 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)506/11/256307:1008:00อนุมัติ
337 11241 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)506/11/256308:0009:40อนุมัติ
338 11561 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)907/11/256307:1020:30อนุมัติ
339 11680 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)707/11/256307:1020:30อนุมัติ
340 11698 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)708/11/256307:1020:30อนุมัติ
341 11581 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)908/11/256307:1020:30อนุมัติ
342 11602 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)709/11/256307:1020:30อนุมัติ
343 11463 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)909/11/256307:1020:30อนุมัติ
344 11426 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี การเรียนการสอน ห้องมินิเธียเตอร์109/11/256313:0016:20อนุมัติ
345 11124 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)509/11/256313:5016:20อนุมัติ
346 11103 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)509/11/256309:4012:10อนุมัติ
347 10906 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)409/11/256308:0009:40อนุมัติ
348 10927 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)409/11/256313:5016:20อนุมัติ
349 10731 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)809/11/256316:2018:00อนุมัติ
350 10641 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)809/11/256310:3012:10อนุมัติ
351 10662 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )109/11/256307:1008:00อนุมัติ
352 10686 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)409/11/256307:1008:00อนุมัติ
353 10710 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)809/11/256313:5015:30อนุมัติ
354 10750 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)810/11/256310:3012:10อนุมัติ
355 10768 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)810/11/256313:5015:30อนุมัติ
356 10946 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงด้านการอกแบบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)410/11/256310:3012:10อนุมัติ
357 10964 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)410/11/256313:5016:20อนุมัติ
358 11143 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)510/11/256309:4012:10อนุมัติ
359 11161 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)510/11/256313:5016:20อนุมัติ
360 11443 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี การเรียนการสอน ห้องมินิเธียเตอร์110/11/256313:0016:20อนุมัติ
361 11482 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)910/11/256307:1020:30อนุมัติ
362 11342 นางสาวน้ำฝน หาวัง จักการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเพื่องานศิลปกรรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)210/11/256308:0010:30อนุมัติ
363 11612 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)710/11/256307:1020:30อนุมัติ
364 11632 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)711/11/256307:1020:30อนุมัติ
365 11502 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)911/11/256307:1020:30อนุมัติ
366 11180 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)511/11/256313:5015:30อนุมัติ
367 10983 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)411/11/256308:0009:40อนุมัติ
368 11021 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)411/11/256313:5015:30อนุมัติ
369 11002 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)411/11/256310:3012:10อนุมัติ
370 10825 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)811/11/256313:5015:30อนุมัติ
371 10806 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)811/11/256310:3012:10อนุมัติ
372 10787 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)811/11/256308:0009:40อนุมัติ
373 10867 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)812/11/256310:3012:10อนุมัติ
374 10846 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)812/11/256308:0009:40อนุมัติ
375 11063 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)412/11/256313:5015:30อนุมัติ
376 11042 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)412/11/256309:4012:10อนุมัติ
377 11222 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)512/11/256313:5015:30อนุมัติ
378 11201 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)512/11/256309:4012:10อนุมัติ
379 11523 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)912/11/256307:1020:30อนุมัติ
380 11319 นางสาวน้ำฝน หาวัง จัดการเรียนการสอนศิลปะภาพถ่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)212/11/256313:0016:00อนุมัติ
381 11643 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)712/11/256307:1020:30อนุมัติ
382 11662 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)713/11/256307:1020:30อนุมัติ
383 11282 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)513/11/256313:5015:30อนุมัติ
384 11542 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)913/11/256307:1020:30อนุมัติ
385 11242 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)513/11/256308:0009:40อนุมัติ
386 11262 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)513/11/256307:1008:00อนุมัติ
387 11083 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)413/11/256308:0009:40อนุมัติ
388 10886 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)813/11/256310:3012:10อนุมัติ
389 11562 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)914/11/256307:1020:30อนุมัติ
390 11681 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)714/11/256307:1020:30อนุมัติ
391 11699 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)715/11/256307:1020:30อนุมัติ
392 11582 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)915/11/256307:1020:30อนุมัติ
393 11603 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)716/11/256307:1020:30อนุมัติ
394 11464 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)916/11/256307:1020:30อนุมัติ
395 11427 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี การเรียนการสอน ห้องมินิเธียเตอร์116/11/256313:0016:20อนุมัติ
396 10907 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)416/11/256308:0009:40อนุมัติ
397 10928 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)416/11/256313:5016:20อนุมัติ
398 10732 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)816/11/256316:2018:00อนุมัติ
399 10711 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)816/11/256313:5015:30อนุมัติ
400 10687 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)416/11/256307:1008:00อนุมัติ
401 10663 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 )116/11/256307:1008:00อนุมัติ
402 10642 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)816/11/256310:3012:10อนุมัติ
403 11104 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)516/11/256309:4012:10อนุมัติ
404 11125 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)516/11/256313:5016:20อนุมัติ
405 11144 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)517/11/256309:4012:10อนุมัติ
406 11162 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)517/11/256313:5016:20อนุมัติ
407 10965 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)417/11/256313:5016:20อนุมัติ
408 10751 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)817/11/256310:3012:10อนุมัติ
409 10769 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)817/11/256313:5015:30อนุมัติ
410 10947 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงด้านการอกแบบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)417/11/256310:3012:10อนุมัติ
411 11444 นายวิศิษฏ์ ปวงศรี การเรียนการสอน ห้องมินิเธียเตอร์117/11/256313:0016:20อนุมัติ
412 11483 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)917/11/256307:1020:30อนุมัติ
413 11343 นางสาวน้ำฝน หาวัง จักการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเพื่องานศิลปกรรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)217/11/256308:0010:30อนุมัติ
414 11613 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)717/11/256307:1020:30อนุมัติ
415 11633 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)718/11/256307:1020:30อนุมัติ
416 11503 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)918/11/256307:1020:30อนุมัติ
417 10807 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)818/11/256310:3012:10อนุมัติ
418 10826 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)818/11/256313:5015:30อนุมัติ
419 10788 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)818/11/256308:0009:40อนุมัติ
420 10984 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)418/11/256308:0009:40อนุมัติ
421 11003 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)418/11/256310:3012:10อนุมัติ
422 11022 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)418/11/256313:5015:30อนุมัติ
423 11181 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)518/11/256313:5015:30อนุมัติ
424 11202 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)519/11/256309:4012:10อนุมัติ
425 11223 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)519/11/256313:5015:30อนุมัติ
426 11043 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)419/11/256309:4012:10อนุมัติ
427 11064 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116)419/11/256313:5015:30อนุมัติ
428 10847 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)819/11/256308:0009:40อนุมัติ
429 10868 นายประไพ ศรีสมัย การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122)819/11/256310:3012:10อนุมัติ
430 11524 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)919/11/256307:1020:30อนุมัติ
431 11320 นางสาวน้ำฝน หาวัง จัดการเรียนการสอนศิลปะภาพถ่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)219/11/256313:0016:00อนุมัติ
432 11644 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)719/11/256307:1020:30อนุมัติ
433 11663 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121)720/11/256307:1020:30อนุมัติ
434 11283 นายประไพ ศรีสมัย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117)520/11/256313:5015:30อนุมัติ
435 11543 นายประไพ ศรีสมัย งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124)