เลือกอาคาร :

ห้อง ศ. 22 มิ.ย. 61 ส. 23 มิ.ย. 61 อา. 24 มิ.ย. 61 จ. 25 มิ.ย. 61 อ. 26 มิ.ย. 61 พ. 27 มิ.ย. 61 พฤ. 28 มิ.ย. 61
ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 ) 1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112) 2
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114) 3
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116) 4
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117) 5
ห้องสัตตบงกช (1120) 6
ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121) 7
ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122) 8
ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124) 9
ห้องสัตตบุษย์ (1125) 9-1
ห้องสัตตบรรณ (1126) 9-2
ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141) 9-3