เลือกอาคาร :

ห้อง อ. 16 ม.ค. 61 พ. 17 ม.ค. 61 พฤ. 18 ม.ค. 61 ศ. 19 ม.ค. 61 ส. 20 ม.ค. 61 อา. 21 ม.ค. 61 จ. 22 ม.ค. 61
ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ 1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 1112 13:00 - 16:30 สอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ (สถานะ:อนุมัติ)

08:30 - 16:00 จัดการเรียนการสอน (สถานะ:รออนุมัติ)

07:00 - 12:30 สอบตัวแทนประกันชีวิต (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3-4 1113 -1114 08:30 - 12:00 การจัดเรียนการสอน (สถานะ:ไม่อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 1116 08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 1117 08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องสัตตบงกช 1120 09:00 - 12:00 อบรมแพทย์ทางเลือก (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 12:30 จัดพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสอบข้าราชการพลเรือน (สถานะ:อนุมัติ)

07:00 - 16:30 ต้อนรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ศึกษาดูงาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 1121 08:50 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:30 - 16:00 จัดการเรียนการสอน (สถานะ:รออนุมัติ)

08:30 - 16:00 จัดการเรียนการสอน (สถานะ:รออนุมัติ)

08:50 - 14:40 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 1122 08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

15:30 - 18:00 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

09:00 - 16:00 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ กพ. (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 14:40 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 1123-1124 08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

16:00 - 19:00 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสึกษาชั้นปีที่ 1 (สถานะ:อนุมัติ)

16:00 - 19:00 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสึกษาชั้นปีที่ 1 (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 09:40 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

09:40 - 12:10 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 14:40 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

16:00 - 19:00 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสึกษาชั้นปีที่ 1 (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

16:00 - 19:00 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสึกษาชั้นปีที่ 1 (สถานะ:อนุมัติ)

16:00 - 19:00 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสึกษาชั้นปีที่ 1 (สถานะ:อนุมัติ)

16:00 - 19:00 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสึกษาชั้นปีที่ 1 (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 13:50 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

16:00 - 19:00 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักสึกษาชั้นปีที่ 1 (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องสัตตบุษย์ 1125
ห้องสัตตบรรณ 1126 08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:30 - 16:00 จัดการเรียนการสอน (สถานะ:รออนุมัติ)

08:30 - 16:00 จัดการเรียนการสอน (สถานะ:รออนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1141 08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:30 - 16:00 จัดการเรียนการสอน (สถานะ:รออนุมัติ)

08:30 - 16:00 จัดการเรียนการสอน (สถานะ:รออนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)