เลือกอาคาร :

ห้อง พ. 23 ก.ย. 63 พฤ. 24 ก.ย. 63 ศ. 25 ก.ย. 63 ส. 26 ก.ย. 63 อา. 27 ก.ย. 63 จ. 28 ก.ย. 63 อ. 29 ก.ย. 63
ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 ) 1 07:10 - 08:00 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112) 2 09:00 - 12:00 เพื่ออบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:00 จัดการเรียนการสอนศิลปะภาพถ่าย (สถานะ:อนุมัติ)

07:00 - 16:30 จัดอบรมการ spss (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 10:30 จักการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเพื่องานศิลปกรรม (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114) 3 13:00 - 16:00 สอบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ค่าคุณภาพของเครื่องมือที่ในการวัดผลทางการศึกษา (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:00 จัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ รายวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (สถานะ:อนุมัติ)

11:30 - 12:30 สอบวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์ (อ.จิรวัฒน์ กันทะโล) (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:00 สอบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ค่าคุณภาพของเครื่องมือที่ในการวัดผลทางการศึกษา (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116) 4 08:00 - 09:40 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

09:40 - 12:10 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 09:40 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 08:00 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 09:40 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงด้านการอกแบบ (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117) 5 13:50 - 15:30 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

09:40 - 12:10 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 09:40 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 08:00 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

09:40 - 12:10 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

09:40 - 12:10 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องสัตตบงกช (1120) 6 08:00 - 12:00 เพื่ออบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:30 จัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยทางศิลปกรรม (สถานะ:ไม่อนุมัติ)

10:30 - 12:00 จำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด สำหรับการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 10 หน่วยงาน (สถานะ:อนุมัติ)

07:00 - 16:30 เขียนแบบก่อสร้าง (สถานะ:อนุมัติ)

07:00 - 16:30 เขียนแบบก่อสร้าง (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121) 7 07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

09:30 - 12:00 ใช้สอนรายวิชาโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

09:30 - 12:00 ใช้สอนรายวิชาพิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122) 8 08:00 - 09:40 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 09:40 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

16:20 - 18:00 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124) 9 07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องสัตตบุษย์ (1125) 9-1 08:30 - 16:30 เพื่ออบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถานะ:อนุมัติ)

15:00 - 16:30 เพื่ออบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถานะ:อนุมัติ)

09:00 - 12:00 เพื่ออบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องสัตตบรรณ (1126) 9-2
ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1141) 9-3