เลือกอาคาร :

ห้อง อ. 4 ส.ค. 63 พ. 5 ส.ค. 63 พฤ. 6 ส.ค. 63 ศ. 7 ส.ค. 63 ส. 8 ส.ค. 63 อา. 9 ส.ค. 63 จ. 10 ส.ค. 63
ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 ) 1 07:10 - 08:00 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112) 2 08:00 - 10:30 จักการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเพื่องานศิลปกรรม (สถานะ:อนุมัติ)

08:30 - 16:00 อบรมการใช้งาน Office 2016 นักศึกษาเอกภาษาไทย คณะมนุษย์ (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:00 จัดการเรียนการสอนศิลปะภาพถ่าย (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114) 3 07:00 - 16:30 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สถานะ:อนุมัติ)

07:00 - 16:30 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สถานะ:อนุมัติ)

07:00 - 16:30 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สถานะ:อนุมัติ)

07:00 - 16:30 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สถานะ:อนุมัติ)

07:00 - 16:30 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116) 4 10:30 - 12:10 คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงด้านการอกแบบ (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 09:40 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

09:40 - 12:10 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 09:40 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 08:00 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 09:40 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117) 5 09:40 - 12:10 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

09:00 - 12:00 จัดการเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

09:40 - 12:10 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 09:40 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 08:00 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

09:40 - 12:10 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องสัตตบงกช (1120) 6 08:30 - 12:30 เพื่อใช้ในการจัดสัมมนาอบรมความรู้ ทางด้านเกษตกรรุ่นใหม่ (สถานะ:อนุมัติ)

08:30 - 16:30 อบรมนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (สถานะ:อนุมัติ)

15:00 - 16:30 จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121) 7 09:30 - 12:00 สอนรายวิชาพิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม (สถานะ:ไม่อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122) 8 10:30 - 12:10 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 09:40 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 09:40 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

16:20 - 18:00 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124) 9
ห้องสัตตบุษย์ (1125) 9-1 15:00 - 16:30 เพื่ออบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถานะ:อนุมัติ)

10:00 - 14:00 เพื่ออบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถานะ:อนุมัติ)

15:00 - 16:30 เพื่ออบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:30 เพื่ออบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องสัตตบรรณ (1126) 9-2
ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1141) 9-3