เลือกอาคาร :

ห้อง พ. 25 พ.ย. 63 พฤ. 26 พ.ย. 63 ศ. 27 พ.ย. 63 ส. 28 พ.ย. 63 อา. 29 พ.ย. 63 จ. 30 พ.ย. 63 อ. 1 ธ.ค. 63
ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 ) 1 07:10 - 08:00 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112) 2 07:00 - 16:30 อบรม ศูนย์ ปภ. (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:00 จัดการเรียนการสอนศิลปะภาพถ่าย (สถานะ:อนุมัติ)

08:30 - 12:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad Program) เบื้องต้น (สถานะ:อนุมัติ)

08:30 - 16:30 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad Program) เบื้องต้น (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114) 3 13:00 - 15:30 สอบวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านคณิตศาสตร์ (อ.จิรวัฒน์ กันทะโล) (สถานะ:อนุมัติ)

08:30 - 16:30 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad Program) เบื้องต้น (สถานะ:อนุมัติ)

08:30 - 16:30 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad Program) เบื้องต้น (สถานะ:อนุมัติ)

08:30 - 10:30 ใช้สอบปลายภาคนักศึกษา (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116) 4 08:00 - 09:40 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

09:40 - 12:10 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 09:40 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 08:00 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 09:40 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117) 5 13:50 - 15:30 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

09:40 - 12:10 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 09:40 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 08:00 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

09:40 - 12:10 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องสัตตบงกช (1120) 6 15:00 - 16:30 ประชุมปิดภาคเรียน 1/2563 (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 14:00 เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 2563 (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 13:00 ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121) 7 07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122) 8 08:00 - 09:40 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 09:40 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

16:20 - 18:00 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124) 9 07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องสัตตบุษย์ (1125) 9-1 07:00 - 12:00 พีธีเปิดบอรมศูนย์ ปภ. (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องสัตตบรรณ (1126) 9-2
ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1141) 9-3