เลือกอาคาร :

ห้อง พฤ. 13 พ.ค. 64 ศ. 14 พ.ค. 64 ส. 15 พ.ค. 64 อา. 16 พ.ค. 64 จ. 17 พ.ค. 64 อ. 18 พ.ค. 64 พ. 19 พ.ค. 64
ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 ) 1 07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112) 2
ห้อง Coworking Space (1113 - 1114) 3 07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 งดใช้บริการชั่วคราวกำลังปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116) 4
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117) 5
ห้องสัตตบงกช (1120) 6
ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121) 7
ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122) 8
ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1123-1124) 9
ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องสัตตบุษย์ 1125) 9-1 08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องสัตตบรรณ 1126) 9-2
ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1141) 9-3