เลือกอาคาร :

ห้อง พ. 19 ธ.ค. 61 พฤ. 20 ธ.ค. 61 ศ. 21 ธ.ค. 61 ส. 22 ธ.ค. 61 อา. 23 ธ.ค. 61 จ. 24 ธ.ค. 61 อ. 25 ธ.ค. 61
ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 ) 1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112) 2
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114) 3 08:00 - 16:30 จัดโครงการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116) 4
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117) 5
ห้องสัตตบงกช (1120) 6 08:30 - 16:30 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนให้มีชีวิต ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121) 7
ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122) 8
ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124) 9
ห้องสัตตบุษย์ (1125) 9-1 08:00 - 16:30 จัดโครงการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ (สถานะ:อนุมัติ)

09:00 - 12:00 ปฐมนิเทศนัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 (สถานะ:อนุมัติ)

08:30 - 16:30 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนให้มีชีวิต ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องสัตตบรรณ (1126) 9-2 12:00 - 16:30 สอบก่อนออกฝึกประสบการณืวิชาชีพ (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1141) 9-3