เลือกอาคาร :

ห้อง อา. 21 ต.ค. 61 จ. 22 ต.ค. 61 อ. 23 ต.ค. 61 พ. 24 ต.ค. 61 พฤ. 25 ต.ค. 61 ศ. 26 ต.ค. 61 ส. 27 ต.ค. 61
ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 ) 1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112) 2 07:00 - 12:30 สอบตัวแทนประกันชีวิต (สถานะ:อนุมัติ)

09:00 - 12:00 จัดการเรียนการสอน รายวิชาการออกแบบเบื้องต้น (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:30 จักการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเพื่องานศิลปกรรม (สถานะ:อนุมัติ)

09:00 - 12:00 เพื่อใช้ในการเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114) 3 07:30 - 17:30 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่อสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21” (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 17:30 อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในรายวิชาการบรรณาธิกรกิจ (สถานะ:อนุมัติ)

08:30 - 16:30 อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ (สถานะ:อนุมัติ)

08:30 - 16:30 อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116) 4 08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117) 5 08:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องสัตตบงกช (1120) 6
ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121) 7 08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122) 8 08:50 - 10:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124) 9 08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องสัตตบุษย์ (1125) 9-1 13:00 - 16:00 ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

09:00 - 12:00 นำเสนอผลงานโมเดลเศรษฐกิจพอเพียง (สถานะ:อนุมัติ)

09:00 - 12:00 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 12:00 ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ (สถานะ:รออนุมัติ)

ห้องสัตตบรรณ (1126) 9-2 08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1141) 9-3