เลือกสถานะ

ห้อง อ. 28 มิ.ย. 65 พ. 29 มิ.ย. 65 พฤ. 30 มิ.ย. 65 ศ. 1 ก.ค. 65 ส. 2 ก.ค. 65 อา. 3 ก.ค. 65 จ. 4 ก.ค. 65
Space 02 1 13:30 - 16:30 ประชุมอาจารย์ (สถานะ:อนุมัติ)

Space 01 2 13:30 - 16:30 ประชุมอาจารย์ (สถานะ:อนุมัติ)

09:00 - 12:00 เพื่อสอนวิชาการประยุกต์ใช้ระะบบภูมิซาศาสตร์เบื้องต้น (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112) 2 12:30 - 16:30 เพื่อการเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:00 สอนวิชาหลักการและระบบจัดการฐานข้อมูล (สถานะ:อนุมัติ)

12:30 - 16:30 ใช้ในการเรียนการสอบวิชาคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล (สถานะ:อนุมัติ)

09:00 - 12:00 สอนวิชาจริยธรรมสำหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (สถานะ:อนุมัติ)

ห้อง Coworking Space (1113 - 1114) 3
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116) 4 08:50 - 11:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

12:00 - 16:30 เพื่อจัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117) 5 08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 การเรียนการสอนตามตารางส่งเสริมจัดมาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

12:00 - 16:30 เพื่อจัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องสัตตบงกช (1120) 6 07:10 - 20:30 ปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 ปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 ปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 ปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 ปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 ปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 08:00 ปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1121) 7 07:10 - 08:00 ปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 ปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 ปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 ปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

12:00 - 16:30 เพื่อจัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 ปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1122) 8 07:10 - 20:30 ปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 ปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 ปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 ปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

12:00 - 16:30 เพื่อจัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ (สถานะ:อนุมัติ)

07:10 - 20:30 ปรับปรุงห้อง (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1123-1124) 9 13:00 - 15:00 ใช้สอนปฏิบัติการโครงงานคอมพิวเตอร์ (สถานะ:รออนุมัติ)

13:00 - 16:00 ใช้เพื่อการเรียนการสอนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 13:00 สอน (สถานะ:รออนุมัติ)

13:00 - 16:00 ใช้เพื่อการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (สถานะ:อนุมัติ)

07:00 - 16:30 โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องอบรม/สัมมนา เชิงบรรยาย (ห้องสัตตบุษย์ 1125) 9-1 08:30 - 11:30 ใช้เพื่อการเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:30 - 11:30 ใช้เพื่อการเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:30 - 11:30 ใช้ในการเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:30 - 12:00 จัดการเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องอบรมเชิงบรรยาย/สัมมนา (ห้องสัตตบรรณ 1126) 9-2 13:00 - 15:30 สอนบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 สอนบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

12:30 - 16:00 จัดการเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 สอนบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 สอนบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1141) 9-3 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนดลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565 (สถานะ:อนุมัติ)

09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนดลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565 (สถานะ:อนุมัติ)