เลือกอาคาร :

ห้อง พฤ. 9 ก.ค. 63 ศ. 10 ก.ค. 63 ส. 11 ก.ค. 63 อา. 12 ก.ค. 63 จ. 13 ก.ค. 63 อ. 14 ก.ค. 63 พ. 15 ก.ค. 63
ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 ) 1 07:10 - 08:00 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112) 2
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114) 3 07:00 - 12:00 อบรม Cisco WebEx (สถานะ:อนุมัติ)

12:30 - 16:30 อบรมwebex (สถานะ:อนุมัติ)

07:00 - 12:00 อบรม Cisco WebEx (สถานะ:อนุมัติ)

12:30 - 16:30 อบรมwebex (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116) 4 07:10 - 08:00 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 09:40 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงด้านการอกแบบ (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117) 5
ห้องสัตตบงกช (1120) 6 11:00 - 16:30 เพื่อใช้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121) 7
ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122) 8 08:00 - 09:40 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

11:00 - 16:30 พบปะที่ปรึกษา นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ปีที่ 1 (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

16:20 - 18:00 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 09:40 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

13:50 - 15:30 การเรียนการสอนแบบเชิงบรรยาย (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124) 9
ห้องสัตตบุษย์ (1125) 9-1
ห้องสัตตบรรณ (1126) 9-2
ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1141) 9-3