เลือกอาคาร :

ห้อง พฤ. 16 ส.ค. 61 ศ. 17 ส.ค. 61 ส. 18 ส.ค. 61 อา. 19 ส.ค. 61 จ. 20 ส.ค. 61 อ. 21 ส.ค. 61 พ. 22 ส.ค. 61
ห้องรับรองศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 1118 ) 1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112) 2 07:00 - 12:30 สอบตัวแทนประกันชีวิต (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114) 3 07:00 - 16:30 โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (สถานะ:อนุมัติ)

07:00 - 16:30 โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (สถานะ:อนุมัติ)

07:00 - 16:30 โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (สถานะ:อนุมัติ)

07:00 - 16:30 โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (สถานะ:อนุมัติ)

07:00 - 16:30 โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1116) 4 08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (1117) 5 08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องสัตตบงกช (1120) 6 08:00 - 16:30 สัปดาห์วันวิทยาศษสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 16:30 สัปดาห์วันวิทยาศษสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 (สถานะ:อนุมัติ)

08:00 - 16:30 สัปดาห์วันวิทยาศษสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 (สถานะ:อนุมัติ)

07:30 - 15:00 เพื่อใช้ในการอบรม (สถานะ:อนุมัติ)

09:00 - 12:00 อบรมเป้าและแรงบันดาลใจ (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1121) 7 13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 12:10 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 18:00 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 16:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1122) 8 08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 10:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

10:30 - 12:10 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1123-1124) 9 08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

11:30 - 15:30 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องสัตตบุษย์ (1125) 9-1 11:00 - 15:30 สุขศึกษา (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องสัตตบรรณ (1126) 9-2 08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

08:50 - 11:20 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

13:00 - 15:30 การเรียนการสอน (สถานะ:อนุมัติ)

ห้องการเรียนการสอน บรรยาย (1141) 9-3